Współpraca PSZ Polski i Niemiec 

 

W dniu 4 marca 2014 r. Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Pan Frank Jűrgen Weise, Szef Publicznych Służb Zatrudnienia Niemiec podpisali „Program współpracy w zakresie polityki zatrudnienia i rynku pracy oraz współpracy publicznych służb zatrudnienia”. 

„Program współpracy” pomiędzy niemieckimi i polskimi służbami zatrudnienia dotyczy obszarów o kluczowym znaczeniu dla polityki rynku pracy i zakłada wspieranie działań na rzecz młodzieży, rozwój nowych sposobów kształcenia zawodowego, wspólne działania na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, a także wymianę doświadczeń w zakresie dualnego systemu kształcenia zawodowego. 

Stanowi on podstawę do rozwijania współpracy polskich i niemieckich urzędów pracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń kompetencyjnych czy metod zarządzania pracą kadry urzędów pracy. Może być również wykorzystywany jako podstawa współpracy polskich i niemieckich urzędów pracy rozwijającej wiedzę w wyżej wymienionych obszarach. 

Zgodnie z dokumentem instytucje polskie i niemieckie zaangażowane w realizację programu będą informować się wzajemnie o organizowanych wydarzeniach. Rozwijana będzie także współpraca przygraniczna publicznych służb zatrudnienia, w szczególności w zakresie wymiany informacji odnośnie wspierania mobilności zawodowej.

Program będzie realizowany w Polsce przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy, a w Niemczech przez Centralę Federalnej Agencji Pracy, Regionalne Dyrekcje oraz Centralny Urząd Zawodowego i Zagranicznego Pośrednictwa Pracy Federalnej Agencji Pracy.