Współpraca PSZ Państw Grupy Wyszehradzkiej

W dniu 25 lutego 2014 roku w Budapeszcie Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podpisał „deklarację woli” między publicznymi służbami zatrudnienia Państw Wyszehradzkich: Republiki Czeskiej, Węgier, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej.

Celem niniejszej deklaracji jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia w celu wspierania dążenia do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”, ze szczególnym podkreśleniem kwestii zatrudnienia młodzieży oraz mobilności pracowników. Podpisaniu oświadczenia towarzyszyła wymiana doświadczeń
i informacji pomiędzy krajami V4 nt zatrudnienia młodzieży, w tym przygotowania krajów do wdrażania gwarancji dla młodzieży i reformy EURES.

 

Państwa Grupy V4 wyraziły gotowość do współpracy w zakresie istotnych zagadnień rynku poprzez:

  • wymianę informacji na temat sytuacji na rynku pracy;
  • opracowanie narzędzi politycznych w zakresie zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ukierunkowania na młodych ludzi oraz inne osoby poszukujące pracy, a znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, oraz praktyk w tym zakresie;
  • analizę rynku pracy: teoria i praktyka;
  • współpracę z innymi podmiotami działającymi na rynku pracy;
  • wymianę najlepszych praktyk w zakresie modeli szkoleniowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności osób poszukujących pracy.