Informacje prasowe

Poniżej prezentujemy publikowane przez nas informacje prasowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

 

Powrót

Rejestracja w urzędzie pracy kobiety w ciąży

Ciąża nie musi oznaczać braku możliwości rejestracji w urzędzie pracy. Kiedy urząd może odmówić rejestracji lub pozbawić statusu? Jakie prawa i obowiązki ma ciężarna bezrobotna? Sprawdź w artykule!

Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która spełnia określone przepisami warunki, m.in. nie pracuje i nie ma innego źródła przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenie. Nie może również pobierać świadczeń z ZUS, np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Szczegółowe informacje na temat warunków, które powinna spełniać rejestrująca się osoba można znaleźć na stronie Zielonej Linii.

Przepisy dotyczące rejestracji nie wspominają o ciąży. Nie stanowi więc ona powodu do odmowy rejestracji. Istotne jest to, czy przyszła mama jest zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie. Jeśli tak, nie ma przeszkód, aby uzyskała status osoby bezrobotnej. Oświadczenie dotyczące gotowości należy podpisać w trakcie rejestracji. Brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia jest jednoznaczny z brakiem możliwości rejestracji. Należy mieć bowiem na uwadze, że rejestracja ma na celu przede wszystkim skorzystanie z pomocy w szukaniu pracy lub podwyższenia, zmiany kwalifikacji. Nie można zarejestrować się dla samego ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia z urzędu pracy z tytułu ciąży

Jedynymi świadczeniami, jakie wypłaca urząd pracy są zasiłki dla bezrobotnych i stypendia z tytułu odbywania stażu lub nauki.  Wśród form wsparcia nie ma świadczeń z tytułu ciąży. Dlatego ciężarna nie otrzyma wsparcia finansowego tylko z tytułu ciąży. Może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełnia określone przepisami warunki. A w przypadku porodu w trakcie pobierania zasiłku lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Wyrejestrowanie z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy

Kobieta w ciąży ma takie same obowiązki w stosunku do urzędu pracy jak inni bezrobotni. Musi zgłaszać się na wyznaczone wizyty oraz przyjmować skierowania do pracy – podczas rejestracji zadeklarowała bowiem zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Jeśli stan zdrowia nie pozwala kobiecie na pracę, powinna ona wziąć zwolnienie lekarskie wystawione na urząd pracy. Ustawa nie zawiera limitu, ile ciężarna może przebywać na zwolnieniu, tak jak w przypadku pozostałych bezrobotnych. Zwolnienie przekraczające 90 dni powoduje utratę statusu. Pod tym względem ciężarne są chronione przed wyrejestrowaniem. Bezrobotny przebywający na zwolnieniu ponad 90 dni traci status,  kobieta w ciąży nie.

Po porodzie młoda mama będzie chroniona przed wyrejestrowaniem jeszcze przez czas, przez który uprawniona by była, zgodnie z odrębnymi przepisami, do zasiłku macierzyńskiego. Czyli przez rok.

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań związanych z rejestracją oraz figurowania w rejestrze osób bezrobotnych w ciąży warto skonsultować się z pracownikami Zielonej Linii, którzy pod numerem 19524 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 odpowiadają na pytania klientów.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.