Inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych 

W dniu 15 lutego 2016 r. weszło w życie Zalecenie Rady (UE) w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

 

Celem niniejszych wytycznych, skierowanych do państw członkowskich, jest zapewnienie lepszej pomocy osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie do pracy.

 

Obecnie 12 milionów mieszkańców UE od ponad roku jest bez pracy. Pomimo ożywienia gospodarczego i oznak poprawy sytuacji na unijnym rynku pracy ich liczba podwoiła się w latach 2007–2014, tym samym stanowią oni około połowę łącznej liczby bezrobotnych. Plan inwestycyjny dla Europy może się przyczynić do stworzenia wielu nowych miejsc pracy, jednak nawet jeśli one powstaną, osobom długotrwale bezrobotnym trudno jest ponownie wejść na rynek pracy. Dlatego też zalecenie Rady przewiduje, że wszystkie osoby poszukujące pracy, które są bezrobotne od ponad 12 miesięcy, będą mogły skorzystać z indywidualnej oceny, a przed upływem 18 miesięcy bezrobocia powinny otrzymać pisemną umowę w sprawie integracji zawodowej, oferującą im konkretny, indywidualny plan powrotu do pracy.

 

Zalecenie zawiera również przegląd usług oferowanych osobom długotrwale bezrobotnym wspierających w powrocie na rynek pracy oraz propozycje konkretnych działań służących usprawnieniu tych usług.

 

W Zaleceniu proponuje się trzy następujące kroki:

  • zachęcanie do rejestracji osób poszukujących pracy w służbach zatrudnienia;
  • zapewnienie każdej zarejestrowanej osobie długotrwale bezrobotnej indywidualnej szczegółowej oceny wskazującej jej potrzeby i możliwości – najpóźniej do 18 miesiąca bezrobocia;
  • zaproponowanie umowy o integracji zawodowej wszystkim zarejestrowanym długotrwale bezrobotnym osobom – najpóźniej do 18 miesiąca bezrobocia.

 

 

Umowa o integracji zawodowej powinna zawierać dostosowany do indywidualnej sytuacji plan przywrócenia osoby długotrwale bezrobotnej do pracy. W zależności od usług oferowanych w każdym państwie członkowskim umowa ta może obejmować m.in.: pomoc w poszukiwaniu pracy, walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, rehabilitację, poradnictwo i doradztwo, kształcenie; szkolenie zawodowe; praktykę zawodową, wsparcie socjalne, wczesną edukację i opiekę nad dziećmi, opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową, doradztwo zadłużeniowe oraz pomoc w zakresie zakwaterowania i transportu

 

Wsparcie określone w umowie o integracji zawodowej powinno być udzielane za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego (tzw. punkt kompleksowej obsługi), aby zapewnić jej kontynuację i spójność. Należy też jasno określić prawa i obowiązki, zarówno osoby bezrobotnej, jak i organizacji zapewniających wsparcie.

 

W zaleceniu wezwano również do aktywnego zaangażowania pracodawców za pośrednictwem partnerstw we współpracę z organami publicznymi oraz przewidziano zwiększenie zakresu usług oferowanych pracodawcom i udostępnienie im ukierunkowanych zachęt finansowych. Państwa członkowskie będą mogły wdrożyć te zalecenia przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej:

ZALECENIE RADY (UE) z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy