Powrót

Taxonomia

Europejska Taksonomia Umiejętności, Kompetencji i Zawodów ESCO (European Skills, Competencies and Occupations Taxonomy)

 

Odpowiednie dopasowanie umiejętności oraz efektów nauki do wymagań rynku pracy można osiągnąć tylko wówczas, gdy istnieje na europejskim rynku pracy wspólna, wielojęzyczna taksonomia umiejętności i zawodów, charakteryzująca się wysoką jakością oraz pozwalająca na ciągłą aktualizację interoperacyjności pomiędzy podmiotami rynku pracy i edukacji.

Jednym z głównych działań przewidzianych w Komunikacie Komisji Europejskiej Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie  (COM(2008) 868) jest opracowanie wielojęzycznego słownika zawodów i umiejętności, który łączy umiejętności i kompetencje zawodowe.

Rozwój wielojęzycznej, wspólnej i otwartej taksonomii powinien być oparty na potrzebach rynku i rozwijany w ścisłej współpracy z odpowiednimi partnerami. Takie podejście jest logiczną konsekwencją nowego paradygmatu rynku pracy, który kładzie większy nacisk na umiejętności i kompetencje niż na tradycyjne pomiary kwalifikacji uzyskanych w procesie edukacji. Taksonomia ESCO będzie połączona z nowym podejściem do pomiarów efektów wyjściowych w kształceniu, tworzonych w oparciu o Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifiaction Framework). ESCO będzie także przyporządkowana grupom zawodowym zawartym w Międzynarodowym Standardzie ISCO, określanym przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organisation).

Projekt nowej klasyfikacji zakłada, że poszczególne umiejętności oraz kompetencje nabywane przez pracowników będą powiązane
z zawodami, tj. dla każdego zawodu znajdującego się w klasyfikacji będą przypisane najbardziej aktualne umiejętności – twarde i miękkie, a także kompetencje, które będą aktualizowane zgodnie z rozwojem rynku i odpowiednim zapotrzebowaniem. Zarówno zawody, umiejętności, jak i kompetencje będą na początku przeniesione z 545 grup zawodów klasyfikacji ISCO 88, a następnie aktualizowane wraz z kolejną wersją tej klasyfikacji.

Struktura taksonomii ESCO powinna uwzględniać następujące cechy:

  • prostotę – taksonomia powinna składać się z kilku modułów, które mogłyby być używane zarówno łącznie, jak i niezależnie od siebie;
  • otwartość – powinna być bezpłatna i dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych, a każdy użytkownik powinien mieć możliwość wpływu na jej rozbudowę;
  • elastyczność – pozwalającą na indywidualne dostosowanie do potrzeb użytkowników.

 

Dotychczas taksonomia ESCO została przetłumaczona na 22 języki, a docelowo będzie przetłumaczona na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. ESCO znacznie poprawi dopasowanie podaży pracy do popytu na pracę na szczeblach lokalnym, sektorowym, krajowym i europejskim. Klasyfikacja ta będzie więc wspierała tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Klasyfikacja ESCO ma służyć m.in.:

  • ułatwieniu wymiany informacji w zakresie dostępnych CV oraz wolnych miejsc pracy;
  • redukcji niedopasowania umiejętności do wymagań poszczególnych ofert pracy;
  • poprawie mobilności pracowników;
  • poprawie jakości oraz przejrzystości wymiany informacji na temat wolnych miejsc pracy;
  • poprawie dopasowania zapotrzebowania oferty edukacyjnej do rynku pracy we wszystkich krajach członkowskich;
  • wyrównaniu podaży i popytu na nowych rynkach pracy.

 

Obecnie na poziomie europejskim stosowana jest taksonomia umiejętności i zawodów stworzona przez szwedzkie publiczne służby zatrudnienia. Jest to kluczowe narzędzie dla platformy Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES. Szwedzka taksonomia jest oparta na standardzie ISCO, na którym będzie się również opierała taksonomia ESCO. Taksonomia ESCO mogłaby zastąpić lub uzupełnić istniejące krajowe, międzynarodowe, a także sektorowe klasyfikacje zawodów.

 

Partnerzy obecni na rynku pracy i edukacji pracują nad narzędziami obsługi ESCO, które umożliwiłyby lepsze wyszukiwanie ofert pracy dopasowanych do umiejętności i kwalifikacji osób poszukujących zatrudnienia. Z czasem mogą być one rozwijane i udoskonalane.

 

Planuje się stworzenie technicznej platformy zarządzania systemem taksonomii, która zapewniłaby wszystkim użytkownikom dostęp do niej w trybie online lub możliwość skopiowania jednej lub kilku wersji językowej.

 

W szerszym kontekście Strategii „Europa 2020” klasyfikacja ESCO będzie narzędziem, które przyczyni się do tworzenia dynamicznych rynków pracy ułatwiających mobilność pracowników w krajach Unii Europejskiej, a także poza jej granicami.

 

Klasyfikacja ESCO przyczyni się również do poprawy sytuacji na rynku pracy, będącej wynikiem kryzysu gospodarczego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, lepsze dopasowanie kwalifikacji do ofert pracy. Kreuje ona nowe zawody w poszczególnych krajach, co z kolei wpływa na rozwój polityki zatrudnienia.

 

Taksonomia ESCO będzie wspierać rozwój usług zorientowanych na umiejętności, które z kolei pozwolą pośrednikom pracy dostosować swoje usługi do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

Zobacz także:

https://ec.europa.eu/esco/portal/home