Powrót

Komitet Zatrudnienia (EMCO)

Komitet do Spraw Zatrudnienia

Komitet do Spraw Zatrudnienia (Employment Committee, EMCO) - organ doradczy Unii Europejskiej utworzony w styczniu 2000r. na podstawie art. 150 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stawiający sobie za cel koordynację polityki zatrudnienia i pracy w państwach członkowskich Unii. 

Komitet odgrywa istotną  rolę w rozwoju Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Każdej jesieni przygotowuje dyskusje w Radzie Unii Europejskiej na temat pakietu zatrudnienia: wytycznych zatrudnienia, wspólnego raportu o zatrudnieniu oraz zaleceń dotyczących wdrażania krajowych polityk zatrudnienia. Komitet formułuje także opinie oraz wkłady na wniosek Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej lub z własnej inicjatywy.

W skład Komitetu wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z państw członkowskich oraz dwóch reprezentantów Komisji Europejskiej. Przewodniczący wybierany jest na okres dwóch lat bez możliwości reelekcji. Towarzyszy mu trzech wiceprzewodniczących. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego z jego własnej inicjatywy bądź na wniosek przynajmniej połowy członków Komitetu.

 

Oficjalna strona internetowa Komitetu Zatrudnienia jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115