Powrót

Inicjatywa Komisji Europejskiej Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy (kopia)

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” w PSZ krajów UE

 

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” stawia przed publicznymi służbami zatrudnienia szereg wyzwań. Globalizacja zwiększa tempo zmian gospodarczych oraz przyczynia się do zwiększenia dynamiki likwidowania i tworzenia miejsc pracy; stare branże ustępują miejsca nowym, umożliwiając tworzenie nowych miejsc pracy. Starzenie się społeczeństwa wymusza działania zapewniające zastępowalność pracowników, a zmiany klimatyczne będą z pewnością wywierać wpływ na zapotrzebowanie na określone kwalifikacje.

 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Szefowie Publicznych Służb Zatrudnienia Unii Europejskiej przyjęli na spotkaniu w Sztokholmie w grudniu 2009 r. Opinię Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia w jaki sposób publiczne służby zatrudnienia mogą przyczynić się do sukcesu polityki „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” .

 

W Opinii tej Szefowie Publicznych Służb Zatrudnienia stwierdzają, że:

  • dokładne przewidywanie przyszłego kształtowania się popytu na pracę może być trudne, dlatego też istotne będzie odpowiednie przygotowanie pracowników (zwłaszcza osób młodych), które pozwoli im w przyszłości na swobodne przechodzenie pomiędzy różnymi miejscami pracy, zawodami oraz sektorami;
  • sieć Publicznych Służb Zatrudnienia Unii Europejskiej jest ważnym podmiotem świadczącym usługi rynku pracy: zapewnia dopasowanie popytu i podaży na określone umiejętności, oferuje pracodawcom, pracownikom i osobom poszukującym pracy usługi i programy służące eliminowaniu rozbieżności na rynku pracy.

 

Komisja Europejska zleciła Instytutowi Technologicznemu z Danii przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie zaangażowania publicznych służb zatrudnienia Unii Europejskiej w implementację idei „Nowych umiejętności w nowych miejscach pracy” .

Celem ekspertyzy było wskazanie, jak służby zatrudnienia mogą przyczynić się do wczesnego rozpoznawania popytu i podaży pracy, wskazać działania w tym zakresie w poszczególnych państwach oraz zidentyfikować dobre praktyki.

W ramach badania dokonano analizy działań publicznych służb zatrudnienia z 30 krajów UE/EOG.

 

Analizie poddano:

  • rolę publicznych służb zatrudnienia w zakresie generowania, analizy i użytkowania informacji o rynku pracy, współpracy
    z pracodawcami, usług skierowanych do poszukujących pracy oraz współpracy z instytucjami rynku pracy,
  • wykorzystanie danych ilościowych prognozujących popyt i podaż pracy oraz istniejące bariery,
  • wykorzystanie badań potrzeb pracodawców,
  • wykorzystanie badan potrzeb studentów i absolwentów,
  • narzędzia i zasoby publicznych służb zatrudnienia do przetwarzania i wykorzystywania informacji o rynku pracy,
  • dobre praktyki i innowacyjne przedsięwzięcia.