Powrót

Czym jest flexicurity

Czym jest flexicurity?

 

Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa pracy. Termin flexicurity pochodzi od angielskich wyrazów: „flexibility” – elastyczność i „security” – bezpieczeństwo. Celem flexicurity jest zagwarantowanie wysokiego poziomu pewności pracy (możliwości szybkiego znalezienia pracy na każdym etapie życia zawodowego) i szans rozwoju zawodowego w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki. Model flexicurity zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szybkie zmiany w życiu zawodowym, stanowiące bardziej korzystne rozwiązania dla pracobiorcy.

 

Elastyczność to możliwość zmiany pracy na lepszą, optymalny rozwój indywidualnych zdolności, elastyczna organizacja pracy ułatwiająca szybkie i skuteczne zaspokojenie potrzeb pracownika i pracodawcy.

 

Bezpieczeństwo to wyposażenie pracownika w nowe umiejętności (poprzez szkolenia), które umożliwią nie tylko rozwój zawodowy i utrzymanie dotychczasowego stanowiska pracy, lecz także znalezienie nowej pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, oraz zabezpieczenie świadczeń ułatwiających przetrwanie okresu przejściowego.

 

Strategia flexicurity opiera się na czterech filarach formułujących zasady dostosowania życia zawodowego pracownika i potrzeb pracodawców do naturalnych etapów życia i sytuacji na rynku pracy.

 

Filar I
Elastyczne i przewidywalne warunki umów
(z perspektywy pracownika i pracodawcy), osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji pracy.

 

Filar II
Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie
, podwyższające konkurencyjność przedsiębiorstw i zdolność pracownika do bycia zatrudnionym.

 

Filar III
Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy
, adekwatna do sytuacji na rynku pracy, umożliwiająca skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiająca zmianę pracy.

 

Filar IV
Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego
, zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy.

 

Podstawowe założenia strategii flexicurity zawarte zostały w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity  COM (2007) 359.

 

Uwaga
 

Nie zakłada się stworzenia jednolitego modelu flexicurity we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdyż państwa mają różne uwarunkowania prawne, ekonomiczne i historyczno-kulturowe. Unia Europejska wyznacza tylko pewne ramy modelu, pozostawiając dobór strategii państwom członkowskim zgodnie z ich potrzebami.