Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia w Europie

Sieć Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE/EOG (sieć Szefów PSZ UE/EOG) została utworzona w 1997 r. Członkami sieci są Szefowie publicznych służb zatrudnienia państw UE/EOG (dyrektorzy generalni, ministrowie bądź inni urzędnicy państwowi bezpośrednio odpowiedzialni za funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w danym kraju) oraz Komisja Europejska. W Polsce członkiem sieci Szefów PSZ UE/EOG jest Sekretarz Stanu w MPiPS odpowiedzialny za rynek pracy.

 

Głównym celem sieci Szefów PSZ UE/EOG jest wspieranie implementacji założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia, inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie zatrudnienia oraz krajowych polityk rynku pracy i - w konsekwencji – doskonalenie systemów służb zatrudnienia poszczególnych państw oraz integracja europejskiego rynku pracy. W ramach gremium wypracowywane są także dokumenty zawierające stanowisko Szefów PSZ UE/EOG na temat polityk Komisji Europejskiej, które wpływają na rynek pracy.

 

W grudniu 2006 r. podczas spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia w Lahti przyjęto dokument: Sieć publicznych służb zatrudnienia UE/EOG, Misja organizacji. Dokument ten stanowi podstawę prac sieci Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia UE/EOG i odzwierciedla wspólne cele i działania w ramach rozszerzonego europejskiego rynku pracy.

 

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. Decyzja ta ma na celu promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia. Formalizuje ona i wzmacnia nieformalną współpracę pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia w ramach istniejącej już europejskiej sieci szefów publicznych służb zatrudnienia.