Formalizacja sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia 

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. 

 

Decyzja ta ma na celu promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia. Formalizuje ona i wzmacnia nieformalną współpracę pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia w ramach istniejącej już europejskej sieci szefów publicznych służb zatrudnienia.

 

W skład sieci PSZ wchodzą: 

 • publiczne służby zatrudnienia wyznaczone przez państwa członkowskie 
 • Komisja Europejska

Europejski Komitet Zatrudnienia (EMCO) ma status obserwatora.

 

Działanie sieci EPSZ przyczyni się do realizacji strategii „Europa 2020” i do realizacji odpowiednich polityk unijnych, tym samym udzielając wsparcia na rzecz:

 

 • najwrażliwszych grup społecznych o wysokiej stopie bezrobocia, zwłaszcza starszych pracowników i niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się młodzieży;

 • godziwej i stabilnej pracy;

 • lepszego funkcjonowania rynków pracy w UE;

 • identyfikowania niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej i dostarczania informacji na temat zasięgu i lokalizacji tych niedoborów, a także lepszego dostosowywania umiejętności osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców;

 • lepszej integracji rynków pracy;

 • zwiększonej dobrowolnej mobilności geograficznej i zawodowej na uczciwych zasadach by zaspokajać konkretne potrzeby rynku pracy;

 • integracji osób wykluczonych z rynku pracy w ramach walki z wykluczeniem społecznym;

 • ewaluacji i oceny aktywnych polityk rynku pracy oraz ich skutecznej i sprawnej realizacji.

 

W obszarach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia, sieć podejmuje następujące inicjatywy, m.in. :

 1. opracowanie i wdrażanie wśród publicznych służb zatrudnienia ogólnounijnego, opartego na dowodach benchlearningu, tj. uczenia się opartego na analizie porównawczej;

 2. udzielanie wzajemnego wsparcia, w formie działań partnerskich lub grupowych, poprzez współpracę, wymianę informacji, doświadczeń i pracowników pomiędzy członkami sieci;

 3. przyczynianie się do modernizacji i wzmocnienia publicznych służb zatrudnienia w kluczowych obszarach, zgodnie z celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi zatrudnienia i spraw społecznych;

 4. przyczynianie się do realizacji odpowiednich inicjatyw politycznych;

 5. promowanie najlepszych praktyk w zakresie identyfikacji młodzieży NEET, opracowywanie inicjatyw zapewniających zdobycie przez tę młodzież umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pozostania na nim oraz dzielenie się takimi praktykami.

 

Sieć, w ramach podejmowanych inicjatyw, opracowuje i wdraża proces benchlearningu, w celu porównania wyników działań PSZ w następujących obszarach:

 

 • zmniejszanie bezrobocia wśród wszystkich grup wiekowych i wśród szczególnie wrażliwych grup społecznych; 

 • skracanie okresu bezrobocia i zmniejszanie bierności zawodowej, 

 • zapełnianie wakatów (w tym poprzez dobrowolną mobilność pracowników);

 • zadowolenie klientów z usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia.

 

Decyzja weszła w życiu 18 czerwca 2014 r. 

 

 

Zobacz także:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia