Trzyletni raport sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia

7 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący, powołanej trzy lata temu, Europejskiej sieci Publicznych Służb Zatrudnienia.

W raporcie potwierdza się bliską i systematyczną współpracę PSZ państw członkowskich, która jest realizowana  z korzyścią dla ponad 27 milionów poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy i pracodawców w całej Europie.

Sieć stanowi platformę współpracy publicznych służb zatrudnienia wszystkich państw członkowskich, także na zasadzie wymiany dobrych praktyk.

Do głównych działań sieci w okresie sprawozdawczym zalicza się:

 • działania na rzecz „wrażliwych” grup społecznych: młodzieży (w ramach Gwarancji dla młodzieży), długotrwale bezrobotnych, uchodźców i osób niepełnosprawnych,
 •  
 • przygotowanie stanowisk Sieci do inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz godziwej i stabilnej pracy: udział konsultacjach na temat europejskiego filaru praw socjalnych,
 •  
 • działania na rzecz trwałej integracji na rynku pracy, partnerstw między służbami zatrudnienia, współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia,
 •  
 • wzmocnienie współpracy z pracodawcami: realizacja Europejskich Dni Pracodawców,
 •  
 • wspieranie mobilności pracowniczej w ramach sieci EURES i Europejskiego Korpusu Solidarności,
 •  
 • przeprowadzenie pierwszego cyklu procesu oceny w ramach uczenia się opartego na analizie porównawczej (benchlearning).

Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników, Marianne Thyssen, powiedziała: Publiczne Służby Zatrudnienia są kluczowymi graczami w walce z bezrobociem. Sieć PSZ umożliwia służbom zatrudnienia państw członkowskich  połączenie swoich sił w celu przywrócenia bezrobotnych na rynek pracy.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem.

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2817&furtherNews=yes