Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.

 

W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia corocznie przygotowywany jest raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia.

Raport zawiera przegląd i analizę głównych tendencji obserwowanych w rozwoju publicznych służb zatrudnienia w 2017 r., związanych z różnymi aspektami funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia i usługami oferowanymi przez nie klientom.  Dodatkowo uzupełnianie jest o moduł na temat wdrażania programu Gwarancji dla młodzieży.

Stanowi on bazę informacyjną wspierającą pracę europejskiej sieci PSZ, opiera się głównie na kwestionariuszach otrzymanych od 32 europejskich PSZ. Służby te pracują w 28 państwach członkowskich UE (z uwzględnieniem trzech regionalnych publicznych służb zatrudnienia w Belgii), Islandii i Norwegii.

W 2017 r. sporządzono również sprawozdanie ad hoc na temat jakości i zapewnienia jakości aktywnych polityk rynku pracy (APRP).

Poniżej zaprezentowano kluczowe rezultaty badania:

 

Nadal obserwuje się poprawę sytuacji na rynku pracy

 

Z przesłanych przez PSZ danych wynika, że w Unii Europejskiej wciąż spada liczba osób bezrobotnych. Liczba klientów poszukujących pracy spadła z 23,1 mln na koniec kwietnia 2014 r. do 19,3 mln w analogicznym okresie w 2017 r. Oznacza to spadek o 16,2%. 

Od 2015 r. najwyższy spadek liczby klientów poszukujących pracy odnotowano na Malcie – o ponad 30% między 2016 r. a 2017 r., i o tyle samo rok wcześniej.

Grecja i Estonia to jedyne kraje, w których liczba osób poszukujących pracy wciąż wzrastała w obydwu latach.

 

Jednocześnie wzrasta liczba zgłoszonych ofert pracy

 

Każdego miesiąca w 2016 r. do europejskich PSZ zgłaszano średnio 1 052 892 wolnych miejsc pracy. Liczba ta wzrosła po 2013 r., czego można się było spodziewać w oparciu o sposób, w jaki zachowywał się ogólny wskaźnik wakatów w UE w tym okresie. Jednak w latach 2015 i 2016 ich liczba zgłoszona PES wzrosła jedynie o 3,8%. Jest to wartość niższa niż w dwóch poprzednich okresach. Ogólny wzrost w latach 2013/2014 wyniósł 6,7%, a w latach 2014/2015 wartość ta wyniosła 9,8%.

 

Stopniowe starzenie się bazy klientów PSZ

 

Zeszłoroczne sprawozdanie wykazało, że przede wszystkim osoby młode zyskały na ożywieniu gospodarczym, a dane z 2016 i 2017 r. potwierdziły te ustalenia. Oznacza to, że PSZ odnotowują coraz mniejszy odsetek młodych ludzi wśród swoich klientów poszukujących pracy (o 9% mniej niż w 2015 r.).

Nastąpił jednak niewielki (3%) wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych.  Przede wszystkim jednak unijne PSZ mają starzejącą się bazę klientów, co potwierdza wzrost o 14,2% odsetka starszych pracowników w latach 2015-2017. Młodzież stanowi obecnie 10,5% osób, którym PSZ pomagają trafić lub wrócić na rynek pracy. Starsi bezrobotni stanowią obecnie 29,7% klientów poszukujących pracy za pośrednictwem PSZ. Długotrwale bezrobotni pozostają największą grupą klientów, ich odsetek wynosi 43,0%.

 

Liczba pracowników PSZ nieznacznie maleje, jednak pojawiają się oznaki zmiany

 

Całkowita liczba personelu PSZ jest nieco niższa niż w 2014 r. W ciągu ostatnich trzech lat liczba pracowników PSZ w przeliczeniu na pełne etaty zmniejszyła się o 1,8%.  W ostatnim okresie sprawozdawczym spadek ten był jednak niewielki lub prawie nieistotny.  18 PSZ odnotowało wzrost liczby pracowników w ciągu ostatniego roku, a 10 – spadek (m.in. Cypr, Grecja, Francja, Litwa, Holandia, UK). Perspektywy na 2017 r. są optymistyczne – 21 PSZ spodziewa się wzrostu liczby pracowników, a tylko jedna PSZ  - w Niemczech - przewiduje jej spadek. Co istotne, publiczne służby zatrudnienia dostosowują rozlokowanie swoich pracowników do zmieniającego się środowiska.

 

Zespoły specjalizujące się w podejściu dostosowanym do potrzeb grup docelowych zyskują większe wsparcie

 

Od 2014 r. stale rośnie liczba publicznych służb zatrudnienia świadczących usługi dostosowane do potrzeb pracodawców za pośrednictwem wyspecjalizowanego personelu. Obecnie stanowi ona niemal dwie trzecie personelu publicznych służb zatrudnienia. Większość z tych PSZ zwiększyła również liczbę pracowników dedykowanych tej grupie docelowej w ubiegłym roku. Szczególnie znaczący wzrost odnotowano w Bułgarii, na Malcie i w Holandii.

Bułgaria przeznacza 30% swojego personelu na obsługę pracodawców, co stanowi najwyższy odsetek w UE.

 

Dalszy ciąg innowacji w zakresie APRP

 

21 PSZ poinformowało o wprowadzeniu w 2016 r. nowych aktywnych polityk rynku pracy, a 17 PSZ poinformowało o udoskonaleniu istniejących APRP, aby lepiej reagować na sytuację na rynku pracy.

Główną grupą docelową zarówno w przypadku nowych, jak i zmodyfikowanych środków była młodzież. Osoby z niepełnosprawnościami stanowiły relatywnie ważniejszą grupę docelową w odniesieniu do nowych środków niż w ubiegłym roku, ponieważ z myślą o tej grupie pięć PSZ wprowadziło dziewięć środków nowych środków. Wiele zmian w APRP dotyczyło ogólnych środków skierowanych do osób bezrobotnych.

Na nieco ponad połowę nowych środków wprowadzonych przez PSZ składały się zachęty do zatrudnienia. Prawie jedna czwarta dotyczyła szkoleń. Wciąż kładzie się duży nacisk na środki, które mają bezpośredni związek z pracodawcą i miejscem pracy

 

Szkolenia i zatrudnienie pozostają głównymi środkami dla określonych grup docelowych

 

Zachęty związane ze szkoleniami i zatrudnieniem pozostają rodzajem środka, który jest najczęściej wykorzystywany w odniesieniu do wszystkich grup docelowych. Ogólnie rzecz biorąc, PSZ stosują większą różnorodność środków zorientowanych na młodych ludzi i osoby długotrwale bezrobotne, niż ma to miejsce w przypadku starszych pracowników i osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Więcej:

Raport „PES capacity 2017”

Raport na temat wdrażania Gwarancji dla młodzieży

 

Autor: Edyta Czarnocka, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 24.05.2018 r.