Prognozy rynku pracy / Sytuacja na rynku pracy

 

Tytuł Opis zakresu przedmiotowego
oraz metod badawczych
Wnioski Realizator
Pokolenia na rynku pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej (listopad 2017)

Zmiany demograficzne, związane m.in. ze starzeniem się społeczeństwa w coraz większym stopniu będą wpływać na rynek pracy. Warunkiem podejmowania skutecznych działań jest poznanie ich kierunku i skali oddziaływania.

W celu diagnozy zjawiska pokoleniowego zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej Powiatowy Urząd Pracy przeprowadził wielopłaszczyznowy projekt badawczy.

Badania empiryczne zostały przeprowadzone w oparciu o technikę ankiety wśród osób pracujących (N=310) i osób bezrobotnych (N=430). Przeprowadzono także trzy zintegrowane wywiady grupowe (badania fokusowe) z przedstawicielami pracodawców oraz analizę danych zastanych „desk research”.

Różnorodność pokoleniowa w organizacji to m.in. różne potrzeby, postawy wobec pracy, różne aspiracje i oczekiwania pracowników. To także różne czynniki wzbudzające motywację i satysfakcję.

Badania wykazały nie tylko zróżnicowanie generacyjne pracowników, ale przede wszystkim wysoki potencjał możliwej współpracy osób z różnych pokoleń. Zróżnicowanie pokoleniowe kapitału ludzkiego należy więc traktować jako szansę na dalszy rozwój organizacji.

Publikacja zawiera także proponowane dla pracodawców rekomendacje, które mogą zostać wykorzystane w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie)
Pracownicy w wieku 50+ na śląskim rynku pracy – raport z badania empirycznego (2017)

Cel badania: opis sytuacji osób w wieku 50 lat i starszych na rynku pracy, w opiniach pracowników z generacji 50+.

 

Badanie empiryczne zrealizowano przy wykorzystaniu metody sondażowej  i techniki PAPI wśród pracowników w wieku 50+.

Badanie było kontynuacją badań z 2016 r. (Osoby w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy).

 Wnioski z badania:

 • według pracujących w wieku 50+ główne przyczyny utraty pracy osób w wieku 50+ nadal leżą po stronie pracodawcy,
 • pracownicy w wieku 50+ uważają, że pracodawcy cenią ich ze względu na  cechy osobowościowe i doświadczenie zawodowe, 
 • w opinii pracujących słabszą stroną pracowników w wieku 50+ jest dostosowanie się do zmian technologicznych i podnoszenie kwalifikacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim 
(2017)

Badanie cykliczne (coroczne), mające na celu określenie zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim oraz w poszczególnych powiatach. Opiera się na analizie ofert pracy zamieszczanych w publikatorach (Internet, prasa) oraz zgłaszanych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy. W 2017 r. wzbogacone o grupy fokusowe z przedstawicielami działów HR i agencji rekrutacyjnych. Badanie umożliwia analizę wymagań mazowieckich pracodawców w zakresie kwalifikacji i kompetencji stawianych kandydatom do pracy. Dzięki temu stanowi uzupełnienie informacji pozyskiwanych w ramach Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometru zawodów. Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie
Analiza i diagnoza problemu długotrwałego bezrobocia w powiecie kutnowskim (2017)

Diagnoza sytuacji na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych pozostających w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie pod kątem okresu pozostawania bez pracy, wykształcenia, stażu pracy i źródeł utrzymania.

Badanie było prowadzone metodą statystyczną – analiza danych statystycznych oraz sondażu diagnostycznego przy użyciu ankiety.
Ustalenie czynników generujących długotrwałe bezrobocie oraz podjęcie odpowiednich działań służących poprawie ich sytuacji na rynku pracy. Ponadto uzyskane wyniki dostarczają informacji nt. źródeł utrzymania się osób długotrwale bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie (woj. łódzkie)
Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy (2017)

Cele badania:

 • diagnoza bezrobotnych (kwalifikacje, umiejętności),
 • określenie sytuacji społeczno-ekonomicznej klientów powiatowych urzędów pracy,
 • ustalenie zaangażowania bezrobotnych w poszukiwanie zatrudnienia,
 • preferencje przyszłej pracy,
 • określenie problematycznych zjawisk rynku pracy (szara strefa, migracje, wykluczenie).
Metoda badawcza: sondaż wśród 1000 bezrobotnych (dobór warstwowy).

Opracowanie wskaźników identyfikujących zaangażowanie w poszukiwanie pracy, a w rezultacie ustalenie stanu „rzeczywistego” bezrobocia.

Ocena wpływu rodzicielstwa na poszukiwanie pracy w kontekście płci i funkcjonowania instytucji świadczących opiekę nad dziećmi. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Osoby w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy 
(2016)

Główny cel badania: opis sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy w opiniach pracodawców i bezrobotnych 50+ zarejestrowanych w śląskich urzędach pracy.

Badanie empiryczne prowadzono metodą sondażową przy wykorzystaniu techniki CAPI wśród śląskich przedsiębiorców i osób bezrobotnych w wieku 50+ zarejestrowanych w PUP w woj. śląskim.

Wnioski z badania:

 • główne przyczyny utraty pracy osób w wieku 50+ w opiniach pracodawców i bezrobotnych nadal leżą po stronie pracodawcy,
 • pracodawcy cenią pracowników w wieku 50+ ze względu na ich cechy osobowościowe i doświadczenie zawodowe. Podobnie uważają bezrobotni,
 • w opinii obydwóch grup respondentów słabszą stroną pracowników w wieku 50+ jest dostosowanie się do zmian technologicznych i podnoszenie kwalifikacji, co jest jedną z przyczyn ich niskiej aktywności zawodowej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Prognoza rozwoju rynku pracy województwa lubelskiego (2015)

Prognostyczna analiza rozwoju regionalnego rynku pracy do roku 2020, w tym zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje w sektorach o największym potencjale zatrudnieniowym.

Metoda badawcza: jakościowa. Technika badawcza: technika delficka z udziałem 31 ekspertów lokalnego rynku pracy.
Identyfikacja potencjału zatrudnieniowego i oczekiwań wobec kandydatów do pracy w 3 uzgodnionych sektorach: rolno-spożywczym, usług outsourcingowych i informatycznym. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki (2015)

Raport z badania dotykającego problematyki „zielonego wzrostu”, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przez konsorcjum podmiotów:

PCG Polska Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat jako zadanie w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – kontynuacja”.

Projekt ten dofinansowany był ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Metodologia badania opiera się na zastosowaniu technik pozyskiwania oraz analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych (desk research) oraz źródeł pierwotnych (zogniskowane wywiady grupowe; FGI).

Głównym efektem badania jest rozpoznanie działań podejmowanych w obszarze zielonej gospodarki w województwie łódzkim.  Przeprowadzony rekonesans branż i dziedzin działalności umożliwił dotarcie do zawodów i specjalności identyfikowanych z zielonymi miejscami pracy. Konsekwencją obranego kierunku poszukiwań jest nakreślenie zbioru umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które wydają się być niezbędne dla procesu przejścia na zrównoważony ze środowiskiem naturalnym rozwój gospodarczy naszego województwa. Jako wartość dodaną można uznać to, że „powstał pierwszy Raport pozwalający szacunkowo określić popyt i podaż zielonych miejsc pracy w woj. łódzkim i jako taki spełnił swoje cele zasadnicze, przy wszystkich wykazanych powyżej uwagach. Jednocześnie unaocznił ogromne zakresy umowności, braku precyzyjności w definiowaniu pojęć podstawowych i nie jest to zarzut wobec Autorów, którzy wykazali się wielką starannością w poszukiwaniach definicji najbardziej przystających do ich potrzeb” [dr hab. Bogusława Urbaniak; z recenzji raportu].

Uwaga: raporty z badań „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki” oraz „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki” opublikowane zostały w ramach jednej publikacji zwartej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki (2015)

Raport z badania dotykającego problematyki „zielonego wzrostu”, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – kontynuacja” przez Konsorcjum podmiotów: PCG Polska Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat jako zadanie w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – kontynuacja”.

Projekt ten dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metodologia badania opiera się na zastosowaniu technik pozyskiwania oraz analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych (desk research) oraz źródeł pierwotnych (zogniskowane wywiady grupowe; FGI).

Badanie pozwoliło uzupełnić obraz zapotrzebowania na pracę w województwie łódzkim w kontekście obecnej sytuacji demograficznej regionu. Zidentyfikowane zostały „białe miejsca pracy” funkcjonujące w obszarze usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych oraz miejsca pracy związane z usługami spełniającymi potrzeby aktywnych społecznie seniorów.

Wyniki badania, przedstawione w raporcie pt.: „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki” mają „wartość nie tylko poznawczą, ale i aplikacyjną ponieważ wskazują władzom i administracji samorządowej na istotne luki i bariery rozwoju srebrnej gospodarki, utrudniające dostęp mieszkańców do usług senioralnych, a tym samym zaspokojenie potrzeb rosnącej grupy osób starszych” [Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska; z recenzji raportu].

Uwaga: raporty z badań „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki” oraz „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki” opublikowane zostały w ramach jednej publikacji zwartej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Praca nierejestrowana - Charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim
(2015)

Celem głównym badania była identyfikacja skali zjawiska pracy nierejestrowanej w województwie łódzkim. Metodologia opiera się na zastosowaniu technik pozyskiwania oraz analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych (desk research) oraz źródeł pierwotnych (wywiad kwestionariuszowy typu surveyowego, realizowany w oparciu o kwestionariusz papierowy [PAPI]).

Badanie zrealizowane zostało przez IBC GROUP Central Europe Holding S. A. oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, jako zadanie w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – kontynuacja”. Projekt ten dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Badania miały charakter unikalny w tym sensie, że „umożliwiły rozpoznanie zjawiska pracy nierejestrowanej na poziomie regionalnym, podczas gdy dotychczasowe badania pozwalały na diagnozowanie tego zjawiska na poziomie kraju, bez zróżnicowania przestrzennego. Wnioski i rekomendacje z badań będą z pewnością przydatne z punktu widzenia nauki i praktyki, ale także powinny stanowić wsparcie dla działań władz samorządowych w rozpoznaniu i ograniczaniu zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego w województwie łódzkim.” [prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska; z recenzji raportu z badań]. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce
(2015)

Przedstawia dane nt. planowanych przez zakłady zwolnień pracowników oraz informacje nt. rzeczywistych zwolnień dokonanych przez zakłady pracy województwa wielkopolskiego w 2015 roku.

Raport przygotowywany jest corocznie na podstawie danych statystycznych PUP i WUP.
Dzięki dokonanej analizie statystycznej wszystkich przypadków odnotowanych możliwe jest podjęcie przez urzędy pracy województwa wielkopolskiego niezbędnych działań w ramach łagodzenia negatywnych skutków zwolnień grupowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego Zakres przedmiotowy analizy obejmuje średniookresową prognozę liczby pracujących w  podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorów ekonomicznych i grup zawodów na lata 2016-2020. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy o  możliwych do wystąpienia w najbliższej przyszłości trendach liczby pracujących w  podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym. W zaproponowanej metodologii oraz modelu prognostycznym pierwszy raz zastosowano przekrój podregionów województwa. Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie
Potencjał tworzenia zielonych miejsc pracy na Mazowszu Celem badania była analiza potencjału tworzenia zielonych miejsc pracy na poziomie poszczególnych podregionów woj. mazowieckiego. Badanie umożliwiło sformułowanie wskazań dotyczących instrumentów polityki regionalnej Mazowsza w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy w poszczególnych podregionach województwa. Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie