Potrzeby i oczekiwania pracodawców

 

Tytuł Opis zakresu przedmiotowego
oraz metod badawczych
Wnioski Realizator

Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl

Badania prowadzone jest od 2015 roku. Koordynację w poszczególnych powiatach prowadzą Wojewódzkie Urzędy Pracy w danym województwie, natomiast na poziomie krajowym Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Barometr jest efektem pracy paneli ekspertów, w których uczestniczą pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz zaproszonych agencji zatrudnienia.

W efekcie końcowym powstają plakaty powiatowe, wojewódzkie oraz raport dla województwa.

Badanie daje nowe spojrzenie na lokalne i regionalne rynki pracy. Każdy z nich posiada swoją specyfikę i boryka się z nieco innymi problemami. „Barometr zawodów” jest narzędziem porządkującym informacje posiadane przez osoby zaangażowane w realizację badania. Opiera się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie współpracy z pracodawcami i w toku spotkań z bezrobotnymi oraz na ogólnym rozeznaniu o lokalnych rynkach pracy. Poprzez odwoływanie się nie tylko do danych statystycznych możliwe jest praktyczne rozeznanie na rynkach pracy i ocena realnego zapotrzebowania na zawody i pracowników.

„Barometr zawodów” kierowany jest do wielu odbiorców: bezrobotnych i poszukujących pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, instytucji edukacyjnych, akademickich i szkolnych ośrodków kariery, Ochotniczych Hufców Pracy. 

Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (koordynator)

Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w woj. podlaskim
(2017)

Badanie przeprowadzone na potrzeby Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedmiotem badania było ustalenie, jakie zawody, kwalifikacje i kompetencje są deficytowe na podlaskim rynku pracy w kluczowych sektorach regionalnej gospodarki oraz zidentyfikowanie potrzeb i możliwości wsparcia pracodawców w kształceniu ustawicznym w zakresie zidentyfikowanych niedopasowań strukturalnych (badanie oferty edukacyjnej, wsparcia z KFS i PSF).
Metody badawcze objęły analizę DR, badania ilościowe  pracodawców z woj. podlaskiego z kluczowych branż gospodarki regionu oraz przedstawicieli szkół zawodowych kształcących w zawodach deficytowych oraz instytucji edukacji i firm szkoleniowych, badania jakościowe (FGI) wśród pracodawców, przedstawicieli zrzeszeń pracodawców lub/i klastrów, z kluczowych branż woj. podlaskiego, instytucji pośredniczących w rekrutacji pracowników, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli szkół zawodowych kształcących w zawodach deficytowych dotyczących kluczowych branż województwa i instytucji edukacji i firm szkoleniowych, badania typu foresight w formie analizy STEEPVL, metody scenariuszowej, wizualizacji i analizy sieci, metody Delphi.

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie badań typu foresight, m.in.  klasyfikację zawodów deficytowych opracowano za pomocą analizy skupień, sieci powiązań kompetencji w kluczowych branżach opracowano z użyciem wizualizacji, a do porównania wyników badań ilościowych przeprowadzonych wśród pracodawców i przedstawicieli placówek edukacyjnych  i oceny dopasowania oferty kształcenia zawodowego i kursów prowadzonych przez szkoły zawodowe i pozostałe jednostki edukacyjne zastosowano macierz adekwatności, uzyskując ciekawe wyniki, warte rozpowszechnienia w szerszym kręgu specjalistów i instytucji zajmujących się problematyką rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 
Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim
(2017)

Głównym celem badania była identyfikacja branż charakteryzujących się największym potencjałem kreowania nowych miejsc pracy oraz określenie perspektyw ich rozwoju i zapotrzebowania na pracowników.

Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz badaniach jakościowych – zogniskowanych wywiadach grupowych oraz indywidualnych wywiadach pogłębionych. Badania jakościowe przeprowadzono w każdym podregionie województwa kujawsko-pomorskiego. Dobór próby jednostek do badania był celowy spośród instytucji otoczenia biznesu, pracodawców,  agencji zatrudnienia, uczelni wyższych, administracji publicznej. 
Zastosowane techniki badawcze pozwoliły na uzyskanie pogłębionej wiedzy o branżach w regionie, które w opinii uczestników badania, mają największy potencjał zatrudnienia. Ponadto pozwoliły na spojrzenie na problem badawczy w szerszym kontekście z perspektywy praktyków, osób znających branże , w której działają i znających region.  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Zapotrzebowanie na kwalifikacje / umiejętności
w przedsiębiorstwach w województwie śląskim
 
(2017)

Głównym celem badania było zebranie i analiza informacji dotyczących zapotrzebowania na kwalifikacje/umiejętności pracowników śląskich przedsiębiorstw.

Badanie zrealizowano metodą ilościową (technika CAPI) wśród przedsiębiorców woj. śląskiego.

Rekomendacje z badania:

W związku z przewidywanym popytem na robotników przemysłowych i rzemieślników, należy zachęcać powiatowe urzędy pracy do intensyfikacji działań aktywizacyjnych adresowanych do osób z tej grupy zawodów oraz do ściślejszej współpracy z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy.

Rekomenduje się wdrażanie kolejnych działań umożliwiających zdobywanie doświadczenia, tj. programów praktyk zawodowych i staży.

 W kontekście wymagań pracodawców odnośnie posiadania przez kandydatów do pracy uprawnień/certyfikatów, należy zachęcać pracowników do uzyskiwania dokumentów potwierdzających kwalifikacje formalne i uprawnienia. Należałoby także rozważyć uruchomienie spójnego systemu certyfikacji we współpracy ze stowarzyszeniami pracodawców i pracowników (cechy, izby rzemieślnicze).

 Należałoby rozważyć zwiększenie wykorzystania w przedsiębiorstwach bezkosztowych form kształcenia ustawicznego.

 Firmy i instytucje szkoleniowe z regionu powinny zapewniać bogatą ofertę szkoleń kształcących kompetencje miękkie pracowników. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim 
(2017)

Coroczne badanie prowadzone wśród pracodawców z sektora prywatnego działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Głównym celem badania jest prognoza poziomu i charakteru ruchów kadrowych planowanych przez pracodawców w nadchodzącym roku, a w szczególności zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie.

Dodatkowo każda edycja badania jest poszerzana o inny zakres problemowy wymagający dokładnego zbadania np.:

 • analizę postaw pracodawców wobec inwestowania w rozwój zawodowy pracowników, ze szczególnym  uwzględnieniem pracowników powyżej 45 roku życia,
 • analizę kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu
 • analizę oczekiwań pracodawców wobec kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych CATI jak również indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI oraz panelu ekspertów.

Cykliczność przytoczonych badań pozwala na obserwowanie zjawisk i trendów zachodzących w dłuższej perspektywie czasowej.

Bieżące analizowanie strony popytowej i podażowej rynku pracy pozwala na planowanie interwencji mających na celu dopasowywanie kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb pracodawców.

W oparciu o wyniki powyższych badań konstruowane są programy i projekty dotyczące np. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Diagnoza i monitoring kluczowych zjawisk i trendów na pomorskim rynku pracy w 2017 r.

Obszar tematyczny I: „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”

Badanie pozwoliło na m.in.:

 • dokonanie  charakterystyki obywateli Ukrainy przyjeżdżających do województwa pomorskiego,
 • poznanie opinii mieszkańców oraz pracodawców  województwa pomorskiego  na temat zatrudniania obywateli Ukrainy,
 • zdiagnozowanie wsparcia instytucjonalnego imigrantów,
 • wskazanie działań możliwych do podjęcia mających na celu integrację i wsparcie imigrantów.

Obszar tematyczny II: „Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego”

Badanie pozwoliło m.in. określić:

 • zapotrzebowanie pomorskich pracodawców na zawody/kwalifikacje/kompetencje,
 • zakres  inwestycji pomorskich pracodawców w rozwój zasobów ludzkich.

Obszar tematyczny III: „Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim”

Badanie pozwoliło m.in. na:

 • dokonanie szczegółowej charakterystyki grup osób biernych zawodowo poprzez m.in. identyfikację przyczyn bierności zawodowej tych osób, rozpoznanie ich potrzeb, postaw i oczekiwań wobec pracy oraz czynników determinujących decyzje o podjęciu przez nich aktywności zawodowej,
 • poznanie opinii pracodawców na temat zatrudniania i inwestowania w pracowników z wybranych grup osób biernych zawodowo tj. m.in. osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia.

We wszystkich trzech obszarach informacje pozyskano poprzez realizację badań terenowych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. 

Badanie dostarczyło pogłębionej wiedzy w oparciu, o którą możliwe jest zaplanowanie skutecznych działań wspierających regionalny i lokalne rynki pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Włókiennictwo przyszłości – analiza rynku pracy w obszarze branży tekstylnej i odzieżowej w województwie łódzkim
(2017)

Celem badania było zobrazowanie rynku pracy przemysłu tekstylnego i odzieżowego w województwie łódzkim. Na badanie złożyły się trzy moduły:

 • analiza danych statystycznych ze źródeł wtórnych (desk research);
 • analiza danych statystycznych jakościowych ze źródeł pierwotnych (wywiady grupowe zogniskowane [FGI]);
 • analiza danych statystycznych ilościowych ze źródeł pierwotnych (wywiady kwestionariuszowe typu surveyowego, realizowane w oparciu o kwestionariusz papierowy [PAPI]).
Przeprowadzenie badania umożliwiło pozyskanie informacji o istniejących stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach identyfikowanych z przemysłem tekstylnym i odzieżowym. Dokonano charakterystyki umiejętności i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców w ww. branżach. Nastąpiła też konfrontacja opinii przedsiębiorców z branży włókienniczej oraz przedstawicieli szkół zawodowych na temat czynników wpływających bądź mogących wpływać na wielkość i strukturę podaży i popytu na pracę w analizowanej branży. Wojewódzki Urząd Pracy w  Łodzi
Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego
(2016)

Celem badania było oszacowanie zapotrzebowania na pracę w sektorze srebrnej gospodarki w województwie łódzkim. Badaniem objęte zostały placówki systemu ochrony zdrowia oraz systemu opieki społecznej, świadczące usługi opiekuńcze i lecznicze osobom starszym i zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

Metodologia opiera się na zastosowaniu ilościowych technik pozyskiwania oraz analizie danych pochodzących ze źródeł pierwotnych (wywiad kwestionariuszowy typu surveyowego, realizowany w oparciu o kwestionariusz papierowy [PAPI]).

Badanie przeprowadzone zostało na próbie reprezentatywnej w oparciu o standaryzowane techniki badawcze. Umożliwiło zmierzenie stopnia natężenia cech składających się na sytuację społeczną badanych zbiorowości.

W efekcie powstała ilościowa charakterystyka sektora srebrnej gospodarki w województwie łódzkim nakreślona w takich wymiarach jak: zróżnicowanie przestrzenne i własnościowe, struktura prowadzonej działalności gospodarczej, wielkość, struktura i dynamika zatrudnienia, potrzeby i plany zatrudnieniowe czy też oczekiwania pracodawców co do charakteru kwalifikacji poszukiwanych pracowników.

Uzyskane wyniki badania poszerzają znacząco zakres możliwości aplikacyjnych zapewnianych przez jakościowe badanie pod nazwą  „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki” (2015).
Wojewódzki Urząd Pracy w  Łodzi
Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego (2016)

Celem badania było oszacowanie zapotrzebowania na pracę w sektorze srebrnej gospodarki w województwie łódzkim. Badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa działające w branżach o potencjale do tworzenia zielonych miejsc pracy oraz przedsiębiorstwa z tzw. zielonego sektora.

Metodologia opiera się na zastosowaniu technik pozyskiwania oraz analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych (analiza desk research), jak również ze źródeł pierwotnych (wywiad kwestionariuszowy typu surveyowego, realizowany w oparciu o kwestionariusz papierowy [PAPI]).

Podstawową korzyścią wynikającą z sięgnięcia w badaniu do standaryzowanych technik pozyskiwania i analizy danych pierwotnych i zastosowania ich na próbie reprezentatywnej była możliwość dokonania szacunku zapotrzebowania na pracę w sektorze zielonej gospodarki w województwie łódzkim.

Autorzy raportu z badania zawarli w nim informacje m.in. o liczbie istniejących stanowisk w przedsiębiorstwach wskazanych w obrębie zielonej gospodarki w podziale na podregiony woj. łódzkiego, planach zatrudnieniowych w okresie trzech najbliższych lat w obrębie zielonej gospodarki w woj. łódzkim w podziale na podregiony a także sporządzili rankingi „zielonych” zawodów, w których najczęściej obserwuje się deficyt kadry pracowniczej.
Wojewódzki Urząd Pracy w  Łodzi
Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim w 2016 r.

Badanie miało na celu rozpoznanie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe pracowników w zawodach z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim.

Zakres przedmiotowy badania obejmował zarówno informacje o popycie na pracowników w zawodach opiekuńczych (podmioty zgłaszające zapotrzebowanie, stosowane kanały rekrutacji, wymagania co do pracowników), jak i o podaży pracy (przygotowanie pracowników w zawodach opiekuńczych, ich sytuacja na rynku pracy). Ważnym elementem badania było osadzenie dokonanej diagnozy w kontekście zachodzących zmian demograficznych.

W ramach badania informacje pozyskano poprzez realizację badań terenowych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.
Badanie  wskazało korzystne rozwiązania w zakresie organizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (m.in. na podstawie przykładów zagranicznych). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy
województwa śląskiego w opiniach śląskich przedsiębiorców 

(2016 )

Celem badania była analiza informacji dotyczących zapotrzebowania na zawody/ kwalifikacje/umiejętności śląskich pracodawców. W badaniu empirycznym wykorzystano metodę sondażową i technikę CAPI. Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono wśród przedsiębiorców w województwie śląskim, którzy nie skorzystali ze wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Otrzymane wyniki badań zostały omówione w ramach panelu ekspertów, w którym uczestniczyli samodzielni pracownicy naukowi, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciel WUP w Katowicach.

Wnioski:

Wyniki badania wskazują, że stanowisko pracy pracodawcy rozumieją w szerszym kontekście niż zawód. Toteż poszukując pracowników do pracy często dopasowują ich umiejętności zawodowe do stanowiska pracy a nie do zawodu

Struktura organizacyjna firmy ma również wpływ na umiejscowienie stanowiska pracy. Dlatego, zgodnie z odpowiedziami pracodawców, pracownik na tym samym lub podobnym stanowisku może w różnych firmach zajmować inne miejsca w schemacie / hierarchii organizacyjnej ze względu na stopień skomplikowania zadań zawodowych.    

Dla pracodawców specjalistą jest pracownik, który posiada doświadczenie, umiejętności odpowiednie do powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

Pracodawcy z województwa śląskiego najczęściej będą poszukiwać pracowników średniego i niższego szczebla, w tym średniego personelu usługowego, robotników wykwalifikowanych/ rzemieślników oraz pracowników do wykonywania prac prostych. Żaden respondent nie przewiduje zatrudnienia na stanowisku – dyrektor.

Doświadczenie jest niezbędnym elementem od stanowisk kierowniczych po stanowiska dla operatorów i monterów.

 Istotnym wymaganiem pracodawców jest gotowość pracowników do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw – raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw woj. lubelskiego - II fala badania 2014/2015 
(2015)

Dane od 800 mikrofirm (wywiady telefoniczne) o odbytych i planowanych rekrutacjach (z wyszczególnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego), branżowych niszach rynkowych, potrzebach szkoleniowych.

Część jakościowa (na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z samozatrudnionymi) poświęcona jest dobrym praktykom utrzymania i rozwijania działalności gospodarczej.
Wzbogaca wiedzę na temat mikroprzedsiębiorstw w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż.  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Potrzeby i oczekiwania pracodawców – raport z badań ilościowych wśród pracodawców woj. lubelskiego zatrudniających co najmniej 10 pracowników - II fala badania – IX/X 2014
(2015)

Informacje od 500 pracodawców (z wywiadów telefonicznych), którzy zatrudniali co najmniej 10 pracowników, o własnych rekrutacjach i wymaganiach wobec kandydatów do pracy (w tym kompetencyjnych).

Diagnoza zapotrzebowania na profile szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunki studiów wyższych.

Raport zawierał rekomendacje dla instytucji otoczenia biznesu, instytucji rynku pracy oraz osób poszukujących zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Zmiany aktualnych i przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ocena kompetencji zatrudnianych absolwentów 
(2015 )

W badaniu wskazano następujące cele badawcze:

 • zidentyfikowanie aktualnych i przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników,
 • ocena kompetencji zatrudnianych absolwentów
 • ocena oferty szkół ponadgimnazjalnych i instytucji kształcących w formach pozaszkolnych,
 • ocena zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Badanie zrealizowano metodą ilościową przy wykorzystaniu techniki CATI. 

Rekomenduje się wsparcie pracodawców przez powiatowe urzędy pracy w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na stanowiska kierownicze, specjalistyczne i szeregowe (pośrednictwo pracy).

W zakresie potrzeb szkoleniowych pracodawców postuluje się szerokie propagowanie szkoleń dostosowanych do potrzeb pracodawców i do branż istniejących na śląskim rynku pracy, w szczególności szkoleń o charakterze zawodowym a także związanych z nabywaniem kompetencji miękkich.  

W zakresie oferty szkół ponadgimnazjalnych i instytucji kształcących w formach poza szkolnych proponuje się dostosowanie programów kształcenia pod kątem przygotowania zawodowego odpowiadającego wymogom śląskich przedsiębiorców, w szczególności umiejętności i kompetencji społecznych.

W zakresie oceny funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego istotne jest upowszechnienie informacji o działaniach finansowanych w ramach tej formy wsparcia oraz poszerzenie oferty skierowanej do różnych grup pracowników 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego danego rocznika na rynku pracy 
(2014/2015, 2015/2016)

Raport przygotowywany jest corocznie w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wielkopolskich szkół wyższych i PUP województwa wielkopolskiego. Opracowanie przedstawia liczbę osób kończących dany typ szkoły wraz ze skalą bezrobocia w danym zawodzie oraz liczbę absolwentów z podziałem na zawody, którzy uzyskali tytuł zawodowy, co pozwala na ukazanie relacji między liczbą absolwentów ogółem, a liczbą osób, które zdały egzamin zawodowy.

Cykliczna analiza ma na celu ukazać obraz jakości kształcenia i potrzeby wielkopolskiego rynku pracy, będąc tym samym cenną wskazówką dla młodych, dokonujących wyboru kierunku kształcenia, jak i dla instytucji odpowiedzialnych za proces kształcenia i dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

Raport obrazuje bieżące trendy i kierunki rozwoju rynku edukacyjnego w regionie.

Wypracowane w ramach raportu wnioski, stanowić mogą istotne wsparcie przy podejmowaniu działań zapobiegających zjawisku bezrobocia ludzi młodych, a w konsekwencji wpłynąć na podniesienie warunków ich życia w regionie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb średzkiego rynku pracy

Celem głównym badania było określenie oczekiwań i potrzeb pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji pracowników, ponadto zdiagnozowanie zapotrzebowania na usługi szkoleniowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz wzmocnienie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi i lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb średzkiego rynku pracy.

Z uwagi na to, że zjawiska zachodzące w obszarze badawczym były bardzo złożone oraz w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników, niezbędne było przeprowadzenie wieloetapowego badania i równoległe użycie różnorodnych metod badawczych tzn. triangulacji metodologicznej – polegającej na wzajemnym uzupełnianiu i weryfikacji danych, pochodzących z różnych źródeł pozyskiwanych różnymi metodami.

Raport z badania został udostępniony wszystkim szkołom z powiatu średzkiego oraz upowszechniony na zorganizowanym forum dla pracodawców i władz gmin i powiatu.

Dzięki temu badaniu szkoły mogły dopasować swoją ofertę kształcenia a pracownicy szkół gimnazjalnych, zajmujący się rozwojem zawodowym uczniów mogli przedstawić swoim podopiecznym jaka ścieżka kariery zawodowej będzie dla nich najbardziej satysfakcjonująca.
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie (woj. wielkopolskie)
Potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w zakresie zawodów, kwalifikacji i umiejętności.

Badanie miało na celu określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, wskazanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy oraz określenie zapotrzebowania na pracę w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Badanie ilościowe zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), natomiast badanie jakościowe przeprowadzono na drodze zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).
Badanie jest uzupełnieniem wiedzy nt. regionalnego rynku pracy i może być źródłem informacji niezbędnych do realizacji programów związanych z podniesieniem poziomu efektywności działań w zakresie wzrostu i promocji zatrudnienia.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej.

Badania miały charakter ilościowy i jakościowy. Ilościowej analizie poddane zostały dane i opracowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na temat wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z podziałem na grupy zawodowe w poszczególnych powiatach. Zasadniczą część ilościowych analiz, stanowiło opracowanie wyników badań zrealizowanych przy pomocy wywiadów telefonicznych CATI wśród zachodniopomorskich pracodawców. Jakościowa część badań polegała na przeprowadzeniu oraz na analizie 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z liderami zatrudnienia w podregionach województwa.

Realizacja badania umożliwiła zdiagnozowanie stanu
i perspektyw zatrudnieniowych zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej w kontekście przygotowania zawodowego, cech psychospołecznych, oraz edukacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw udziału pracodawców w kształtowaniu oferty edukacyjnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim

https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya/nastroje-zatrudnieniowe-pracodawcow-w-woj.-zachodniopomorskim/
Badanie ma na celu rozpoznanie planów zatrudnieniowych pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, w kontekście zatrudnienia oraz redukcji w kontekście najbliższego kwartału. W ramach badania wykorzystywana jest metoda badań ilościowych – CAWI (wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony internetowej). Badanie prowadzone jest z wykorzystaniem własnych zasobów i ma charakter cykliczny. Pierwsza edycja została zrealizowana w III kwartale 2012 roku i jest kontynuowana bez przerwy, w każdym kwartale na przestrzeni ostatnich lat. Ideą rozpoczęcia projektu było pozyskiwanie informacji w zakresie poszukiwanych na lokalnym rynku zasobów w kontekście zawodów/specjalności oraz branży/sektora prowadzonej działalności oraz przewidywanie zmian zachodzących na lokalnym rynku. Badanie realizowane jest cyklicznie od III kw. 2012 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy

Przedmiotem badania była diagnoza pozaformalnego kształcenia ustawicznego  realizowanego na  terenie województwa  mazowieckiego  w odniesieniu do potrzeb  regionalnego  rynku  pracy. Badanie dotyczyło nast. obszarów: zapotrzebowanie na kierunki kształcenia, strategie szkoleniowe pracodawców, źródła finansowania i stopień wykorzystania środków publicznych na kształcenie pracowników;  potencjał instytucji edukacyjnych na Mazowszu, zapewnienie jakości edukacji pozaformalnej.

W badaniu zastosowano triangulację metod i źródeł danych (desk research, CATI, CAPI, FGI, IDI, panel ekspercki, case study). 
Badanie umożliwiło sformułowanie wskazań dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego w regionie, wspierania kształcenia ustawicznego i dostosowywania go do potrzeb mazowieckich pracodawców. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Potencjał lokalnych rynków pracy i pracodawców oraz sytuacji osób młodych w Małopolsce 
(2016)
Raport z diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu „Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych” prezentujący najważniejsze informacje dot. stanu ludności, usług edukacyjnych, postaw społecznych osób młodych, rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem trudności z jakimi zmagają się młode osoby. Raport porównuje także subregionalne rynki pracy z perspektywy pracodawców. Obszerny raport analizujący sytuację osób młodych na rynku pracy w województwie małopolskim. Pogłębiona analiza z podziałem na podregiony województwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców w 2014
(2015)
Badanie zapotrzebowania na kompetencje poszukiwane przez małopolskich pracodawców w trzech branżach: handlu hurtowym i detalicznym, branży chemicznej i produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcji artykułów spożywczych. Badanie zostało zrealizowane w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego. Zidentyfikowanie poszukiwanych przez małopolskich pracodawców kompetencji. Raport przydatny szczególnie dla osób poszukujących pracy, doradców zawodowych, nauczycieli. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego
(2014)

Celem badania była diagnoza planów zatrudnieniowych oraz trudności rekrutacyjnych pracodawców prowadzących działalność w sześciu kluczowych  branżach województwa kujawsko-pomorskiego.

Zastosowana metoda to bezpośredni wywiad kwestionariuszowy. Dobór próby badawczej zapewnił reprezentatywność ze względu na udział podmiotów w poszczególnych branżach i podregionach (bydgosko-toruńskim, włocławskim, grudziądzkim). 

Badanie pozwoliło na zdiagnozowanie popytu na zawody i kwalifikacje w kluczowych branżach oraz na określenie planów kadrowych pracodawców – zatrudnienie/zwolnienie, perspektywy zmian w okresie ponad roku oraz problemy rekrutacyjne.

W realizację badania zaangażowane były wszystkie powiatowe urzędy pracy z kujawsko-pomorskiego. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu