Plan Pracy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2019 roku

 

Program prac sieci EPSZ w 2019 r. został oparty się na strukturze programu prac z 2018 r. Planuje się kontynuację działań według trzech klastrów tematycznych:

1. Przyszłość pracy i digitalizacja

2. Dostarczanie usług PSZ 

3. Zarządzanie wydajnością PSZ

 

Klaster tematyczny 1: Przyszłość pracy i digitalizacja

W ostatnich latach świat pracy zmienił się wraz z pojawiającymi się możliwościami zatrudnienia w nowych sektorach technologicznych i silną digitalizacją dużej liczby zawodów. Oznacza to zwiększenie elastyczności zatrudnienia, krótkoterminowość pracy lecz także wzrost przedsiębiorczości i tzw. "gig gospodarki". Osoby poszukujące pracy wymagają niezbędnych umiejętności, wiedzy i kompetencji, aby móc objąć nowe stanowiska,  a  PSZ mogą wspierać osoby poszukujące pracy i pracodawców poprzez identyfikację przyszłych umiejętności,  zapewnienie odpowiednich szkoleń, doradztwo zawodowe (w tym zarządzanie własną karierą) oraz nawiązywanie partnerstwa.
Rozwijająca się digitalizacja sprawia, że PSZ rozwija nowe sposoby dostarczania usług, takich jak dostarczanie usług cyfrowych. Wymaga to od organizacji szybkiej adaptacji do aktualnych trendów, tak aby usługi nie stały się "przestarzałe" a część klientów PSZ nie została pozostawiona bez wsparcia. Strategia wielokanałowa powinna zapewnić holistyczne podejście do każdego aspektu działań PSZ i stanowić wartość dodaną do istniejących usług.

Planowane na 2019 r. działania  skoncentrują się na wybranych aspektach wdrażania programu prac 2018 r.: "Przyszłość pracy", "Cyfryzacja" i "Zarządzanie zasobami ludzkimi".  Planuje się organizację webinariów na temat pracy z dużymi zbiorami danych i zarządzania zasobami ludzkimi, konferencję na temat zapobiegania bezrobociu w zmieniającym się świeci pracy oraz wymianę doświadczeń podczas seminarium.
 
Klaster tematyczny 2: Dostarczanie usług PSZ

Klaster ten odnosi się do działań zapewniających wydajniejszą realizację usług PSZ poprzez uwzględnienie powiązań i współzależności między działaniami i zamierzeniami PSZ już na etapie planowania. Usługi powinny być oparte się na kompletnych informacjach i większym zaangażowaniu szerokiego grona partnerów rynku pracy. Takie dynamiczne podejście może ułatwić aktualizację i przeprojektowanie usług pod kątem nowych wymagań informatycznych i zmian na rynku pracy.
Działania  w tym klastrze będą koncentrować się na wykorzystywaniu systematycznych dowodów w projektowaniu i świadczeniu usług oraz na współtworzeniu usług przy bezpośrednim zangażowaniu klientów i partnerów rynku pracy. W 2019 r. zaplanowano prace grupy roboczej na temat dostarczania usług w oparciu o dowody oraz warsztat na temat współtworzenia usług.


Klaster tematyczny 3: Zarządzanie wydajnością PSZ

Zarządzanie wydajnością PSZ jest nadrzędnym tematem i uzasadniającym funkcjonowanie służb zatrudnienia. Klaster ten jest ściśle powiązany tematyką zarządzania jakością, zarządzania wiedzą i rozwojem zasobów ludzkich.

Działania w tym klastrze będą koncentrować się na dwóch kluczowych aspektach: na zarządzaniu wiedzą w PSZ w kontekście najlepszego wykorzystania dostępnych informacji i wiedzy oraz na wewnętrznym benchmarkingu PSZ w kontekście najlepszego wykorzystania benchmarkingu poprzez programy wzajemnego uczenia się. W 2019 r. zaplanowano webinarium na temat zarządzania wiedzą oraz warsztat przeglądowy na temat wyników benchmarkingu. W ramach klastru planuje się także przeprowadzenie odrębnego projektu pn. dialog edukacyjny.

 

Autor: Agnieszka Zdak, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 05.02.2019 r.