Grupa Robocza PSZ ds. EUROPA 2020 

 

Podczas Spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) krajów członkowskich UE/EOG, które odbyło się w grudniu 2011 roku w Brukseli, podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej PSZ Wysokiego Szczebla ds. Strategii Europa 2020. Pracom Grupy przewodniczy PSZ z Belgii, a celem jej działania jest rozważenie roli Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście realizowania Strategii Europa 2020 oraz podejścia polegającego na podnoszeniu atrakcyjności zmiany miejsca pracy. 

 

Grupa otrzymała mandat, który zdefiniował następujące cele:

  1. Przygotowanie dokumentu podkreślającego strategiczną rolę Publicznych Służb Zatrudnienia w realizacji Strategii Europa 2020, w tym przełożenie wytycznych zatrudnienia na działania tych służb.
  2. Przygotowanie oświadczenia Szefów PSZ na temat zmian roli Publicznych Służb Zatrudnienia, które powinny być wdrożone, w celu osiągnięcia celów Strategii Europa 2020, a także na temat ograniczeń i potrzeb Publicznych Służb Zatrudnienia w powyższym zakresie.
  3. Przygotowanie dokumentu skierowanego do Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO), który wyjaśni możliwą rolę Publicznych Służb Zatrudnienia w ramach podejścia polegającego na podnoszeniu atrakcyjności zmiany miejsca pracy.

 

W rezultacie prac Grupy powstał dokument pn. Wkład publicznych służb zatrudnienia w strategię Europa 2020. Dokument w sprawie strategii dotyczącej publicznych służb zatrudnienia na okres do 2020 roku. W dokumencie przedstawiono wspólną strategię dotyczącą przyszłości, roli, wyzwań oraz zmian w sposobie funkcjonowania Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na okres do 2020 roku. 

 

W 2013 roku Grupa będzie kontynuowała swoją działalność, m.in. w zakresie monitowania implementacji Strategii PSZ ds. Europa 2020, a także rozwoju europejskiego planu działania dotyczącego dostarczenia ważnych i efektywnych usług zatrudnienia oraz ich wdrożenia w modele, cele i zadania publicznych służb zatrudnienia w świetle zadań wskazanych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu („Towards a job - rich recovery”).