Grupa Robocza ds. wskaźników w Publicznych Służbach Zatrudnienia

 

Prace w ramach Projektu zostały rozpoczęte w 2002 r. z inicjatywy Austrii. Powołano wówczas Grupę Roboczą ds. wskaźników w Publicznych Służbach Zatrudnienia (The PES Benchmarking Working Group). Celem Grupy było wypracowanie listy wskaźników, zbudowanie bazy danych dla wskaźników, ustanowienie procedury porównywania wskaźników w kontekście różnych okoliczności funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, a także organizacja wymiany dobrych praktyk.

W ramach prac Grupa określiła listę wskaźników, które są podawane przez państwa do analizy porównawczej oraz wypracowała metodę ich określania. Wskaźniki te są następnie publikowane na stronie internetowej: www.pes-benchmarking.eu, na której dostępne są m.in. raporty z pracy Grupy Roboczej, pomocna literatura oraz przykłady dobrych praktyk.

Analiza porównawcza przeprowadzana w ramach prac Grupy jest istotnym narzędziem służącym wzajemnemu uczeniu się, które zostało zdefiniowane jako trzystopniowy proces obejmujący:

  1. Identyfikację danych, nie tylko poprzez porównanie wskaźników, ale również poprzez dyskusję na temat zmian w efektywności, reform, procedur, itp., które pogłębiają wiedzę na temat służb zatrudnienia w innych państwach.
  2. Prezentacja wyników ekspertyz.
  3. Zastosowanie dobrych praktyk przez państwa. 

W miarę upływu czasu jeden z komponentów Projektu jakim jest prezentacja i dyskusja na temat „dobrych praktyk” w publicznych służbach zatrudnienia zyskał na znaczeniu. Nawiązano współpracę z World Association of Public Employment Services - WAPES (Światowe Stowarzyszenie Publicznych Służb Zatrudnienia). WAPES wraz z ekspertami służb zatrudnienia poddał analizie zidentyfikowane w ramach Projektu „dobre praktyki”. Rezultaty tej ekspertyzy łącznie z „zestawem narzędzi”, prezentacją wybranych „dobrych praktyk” oraz prezentacjami w obrębie ww. problematyki przedstawiono podczas seminariów dla ekspertów z krajów będącymi członkami WAPES Europe.

 Podczas spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia UE/EOG, które odbyło się w grudniu 2009 r. w Sztokholmie ustalono, że projekt Benchmarking between PES zostanie włączony do programu prac w ramach PES to PES Dialogue.