Flexicurity

 

Czym jest flexicurity?

Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa pracy. Termin „flexicurity” pochodzi od angielskich wyrazów: „flexibility” – elastyczność i „security” – bezpieczeństwo. Celem flexicurity jest zagwarantowanie wysokiego poziomu pewności pracy (możliwości szybkiego znalezienia pracy na każdym etapie życia zawodowego) i szans rozwoju zawodowego
w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki. Model flexicurity zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szybkie zmiany w życiu zawodowym, stanowiące bardziej korzystne rozwiązania dla pracobiorcy.

>> Więcej


 

Flexicurity w Unii Europejskiej

Metody i obszary, których dotyczy idea flexicurity, obejmują wszystkie aspekty rynku pracy, a ich charakter jest zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich. Wsparciem działań wdrażających flexicurity do polityk krajowych były prace analityczno-badawcze prowadzone przez Komisję Europejską.

>> Więcej


 

Flexicurity w europejskich publicznych służbach zatrudnienia

Zgodnie z deklaracją programową Misji Publicznych Służb Zatrudnienia przyjętą w Lahti w 2006 r. publiczne służby zatrudnienia Unii Europejskiej potwierdziły swoją pozycję głównego podmiotu rynku pracy, bezpośrednio zaangażowanego we wdrażanie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wspierającego model flexicurity.

>> Więcej


 

Flexicurity w kontekście polityki rynku pracy w Polsce

Zasady flexicurity odnoszą się do wszystkich obszarów rynku pracy w Polsce. Stopień i zasady ich wdrożenia były przedmiotem Misji Komisji Europejskiej w czerwcu 2008 r. Zrealizowany został także projekt „Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań”.

>> Więcej


 

Idea flexicurity w polskich publicznych służbach zatrudnienia

1 lutego 2009 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w swej formie odnosiła się do zasad flexicurity. Intencją nowych regulacji było, aby polskie publiczne służby zatrudnienia skoncentrowały swoje wysiłki na zadaniach związanych z promocją zatrudnienia i aktywnych formach ograniczania bezrobocia, a nie wyłącznie na łagodzeniu negatywnych skutków tego zjawiska. Nowe regulacje ukierunkowane były również na usprawnienie publicznych służb zatrudnienia funkcjonujących w ramach administracji samorządowej.

>> Więcej