Ewaluacja działań PSZ

 

Tytuł Opis zakresu przedmiotowego
oraz metod badawczych
Wnioski Realizator

Efektywność wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016 w województwie śląskim  
(2017)

Główne cele:

 •  analiza i ocena działań powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego podejmowanych w ramach KFS w roku 2016;
 • analiza i ocena informacji uzyskanych od pracodawców, którzy skorzystali z dofinansowania z KFS w województwie śląskim w roku 2016
Badanie zrealizowano metodą sondażową z wykorzystaniem techniki CAPI.

Priorytetem, na który najczęściej powiatowe urzędy pracy
(wszystkie) wydatkowały fundusze z KFS było wsparcie
zawodowego kształcenia ustawicznego, pozostającego
w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

W ocenie większości pracowników powiatowych urzędów pracy
najwięcej trudności przy obsłudze KFS sprawia ocena wniosków,
następnie kontrola realizacji umowy oraz nabór wniosków,
tzn. konieczność weryfikacji stawek za szkolenia/kursy (zawyżanie kosztów przez przedsiębiorców), brak znajomości przepisów dotyczących KFS przez pracodawców, trudności wiązane z nieznajomością zapisów umowy przez przedsiębiorcę (przedsiębiorcy nie czytają umów) oraz trudności związane z błędnie wypełnionymi wnioskami - błędy formalne.

Przedstawiono wnioski usprawnienia procedury obsługi KFS w zakresie:

 • przyznawania środków finansowych,
 • procedur związanych z KFS pracownicy urzędów pracy proponowali przede wszystkim:
 • usprawnień dotyczących organizacji pracy (obsługi) KFS. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Raport z badania efektywności wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 w województwie śląskim
(2016)

Główne cele:

 • analiza i ocena działań powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego podejmowanych w ramach KFS w roku 2015;
 • analiza i ocena informacji uzyskanych od pracodawców, którzy skorzystali z dofinansowania z KFS w województwie śląskim w roku 2015;
 • analiza informacji na temat umiejętności/ kwalifikacji pracowników w wieku 50+, którzy skorzystali z wsparcia w ramach KFS. 
Badanie zrealizowano metodą sondażową z wykorzystaniem techniki CAPI.

Wnioski:

 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą były najczęściej  finansowanym działaniem w ramach KFS w województwie śląskim. Najrzadziej ubiegano się i korzystano z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 • W opiniach pracowników powiatowych urzędów pracy trudności z realizacją działań w ramach KFS są związane przede wszystkim z brakiem przejrzystości przepisów prawa. Dużą trudnością jest weryfikacja firm oferujących szkolenia/kursy i kosztów tych usług. Respondenci zwracali także uwagę na braki kadrowe (etaty), a także na obowiązek rozpatrywania wniosków zgodnie z kolejnością ich wpływania - co w przypadku wniosków wymagających uzupełnień ogranicza dostęp innym pracodawcom, wydłuża czas oczekiwania na ich rozpatrzenie, blokuje środki finansowe, itp. Trudnością jest także nieznajomość przepisów prawa, nie czytanie zawieranych umów przez pracodawców, zmiany terminów i tematyki szkoleń/kursów czy kwestie finansowania przede wszystkim szkoleń miękkich zamiast zawodowych/kwalifikacyjnych.
 • Znacząca większość przedsiębiorców nie napotkała na trudności przy ubieganiu się o środki z KFS.
 • Pracownicy w wieku 50+ najczęściej korzystali z kursów językowych, komputerowych i obsługi programów specjalistycznych, z zakresu fryzjerstwa, prawa jazdy (w szczególności kat. C i E), handlowo-sprzedażowych.  
Wojewódzki Urząd Pracy  w Katowicach
Badanie efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku
(2017)

Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku. Badanie obejmowało m.in. rodzaj i charakterystykę wsparcia, opinie pracodawców nt. zmian w firmie i kompetencji pracowników po skorzystaniu ze wsparcia, opinie pracowników o swojej sytuacji zawodowej po skorzystaniu ze wsparcia. 

W badaniu zastosowano podejście multi-mode (CATI, CAWI). Zastosowano dobór całkowity w przypadku pracodawców, którzy otrzymali wsparcie z KFS, a w przypadku pracowników próba stanowiła 10% ogółem osób, które otrzymały wsparcie w 2016 roku.  
Badanie pozwoliło ocenić wymierne efekty wsparcia dla pracodawców (wpływ na funkcjonowanie firmy) oraz dla  pracowników (sytuacja zawodowa po skorzystaniu ze wsparcia). Pozyskano również opinie  o zasadach funkcjonowania KFS.  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ocenie pracodawców i pracowników korzystających ze wsparcia w województwie pomorskim w 2015 roku
(2016)

Raport prezentuje wyniki badania ankietowego, w ramach którego zapytano specjalistów/ menadżerów/właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową pracodawców i pracowników objętych tym wsparciem, jak również oceny sposobu wdrażania KFS w województwie pomorskim. Badania terenowe przeprowadzono we wrześniu 2016 r.
Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski i rekomendacje do podejmowania działań ulepszających interwencję oraz usprawniających jej realizację. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Efektywność staży zawodowych realizowanych przez powiatowe urzędy w województwie opolskim (2015)

Etapy realizacji programu:

 • uzyskanie wiedzy o wsparciu przed udziałem w programie, opinii o programie stażu od beneficjentów,
 • realizacja programu (wdrożenie nowego pracownika, zaangażowanie podmiotu w realizację programu, identyfikacja nieprawidłowości w środowisku pracy),
 • określenie efektywności zatrudnieniowej stażu,
 • określenie efektywności programowej stażu (podniesienie kompetencji).

Metody badawcze:

 • sondaż wśród 1000 uczestników staży (dobór losowo-warstwowy);
 • analiza danych zastanych z systemu SYRIUSZ całej populacji osób, które zakończyły pogram stażowy.
Wykorzystanie zasobów systemu obsługi bezrobotnych i jednocześnie danych sondażowych do szacowania efektywności zatrudnieniowej przy wykorzystaniu algorytmu drzew klasyfikacyjnych (ustalenie czynników wpływających na efektywność zatrudnieniową). Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Jakość, przydatność i efektywność wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie zachodniopomorskim w latach  2014-2015.

Przedmiotem badania była ocena jakości, przydatności
i efektywności wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2015. Wsparcie we wspomnianym okresie dedykowane było pracownikom powyżej 45. roku życia.

W badaniu zastosowano schemat Mix-Mode Data Collecting, czyli połączenie dwóch technik, które w sposób komplementarny wspomagały proces realizacji badania. Do badania zarówno w grupie pracodawców, jak i pracowników wykorzystano odpowiednio:

 • technikę CATI wspomaganą CAWI – pracodawcy z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego w latach 2014-2015,
 • technikę CAWI z wariantową możliwością CATI bądź CAPI – pracownicy danego pracodawcy, którzy zostali zgłoszeni przez pracodawcę i brali udział w kształceniu ustawicznym, finansowanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2015.

Badanie umożliwiło poznanie opinii pracodawców, jak również pracowników na temat uzyskanego wsparcia finansowego z KFS. Uzyskane dane, przestawiają skuteczność, efektywność, trafność, przydatność tej formy wsparcia dla poprawy pozycji firmy na rynku pracy, czy też podniesienia kwalifikacji, nabycia nowych kompetencji oraz rozwoju dalszej kariery zawodowej.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie