Europejskie Dni Pracodawców 2018

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci zorganizowała Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a  pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

W dniach 5 – 9 listopada 2018 r. w wielu państwach członkowskich  zorganizowano wydarzenia, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

Na poziomie europejskim, analogicznie jak w ubiegłym roku, wydarzenie włączono w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2018 były jednym z jego komponentów.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbył się w dniach 5 – 9  listopada 2018r. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia zorganizowano szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym, w tym konferencje, wizyty studyjne w szkołach oraz warsztaty. Uczestnicy  mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji. Motto tegorocznego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w ubiegłym roku brzmiało: „Odkryj swój talent”.

 

Europejskie Dni Pracodawców w Polsce

W Polsce, Europejskie Dni Pracodawców odbyły się w dniach 5 – 16 listopada b.r., a w ich organizację zaangażowało się 195 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Grupą docelową byli przede wszystkim lokalni pracodawcy, w tym m.in.: małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in: dni informacyjne, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach, wizyty oraz spotkania z pracodawcami. W większości przypadków przybierały one formę indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy mieli możliwość uzyskać informacje oraz pomoc zgodną z ich potrzebami. Urzędy pracy organizowały również wydarzenia mające na celu pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników na wolne miejsca pracy, tj. giełdy i targi pracy, czy spotkania rekrutacyjne.

Wiele urzędów pracy skoncentrowało swoje działania na promowaniu współpracy pracodawców i publicznych służb zatrudnienia w zakresie dostosowywania kwalifikacji do potrzeb pracodawców oraz możliwości wspierania pracodawców przez urzędy pracy w tym obszarze.

Ogółem zorganizowano ok. 811 wydarzeń w całej Polsce – dwukrotnie więcej niż w 2017 roku. Urzędy pracy nawiązały kontakt z ok. 13 600 pracodawcami, spośród których niemal 9 000 wzięło udział w organizowanych wydarzeniach.  

 

Dodatkowo, 14 listopada b.r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na zaproszenie Ministra Stanisława Szweda, spotkali się przedstawiciele organizacji pracodawców, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Celem spotkania było zainicjowanie dyskusji na temat obszarów współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, w celu zapewnienia pracodawcom efektywnych usług dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności w zakresie efektywniejszego wykorzystywania dostępnych zasobów siły roboczej, a także dostosowywania kwalifikacji osób poszukujących pracy i pracowników do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Podczas dyskusji omawiano również możliwości wspierania pracodawców przez urzędy pracy w sytuacji rosnących niedoborów na rynku pracy i coraz większymi trudnościami w rekrutowaniu odpowiedniej kadry, a także przyszłe wyzwania jakie mogą stać przez pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia w obliczu ewentualnego załamania gospodarczego. Uczestnicy spotkania podkreślali, że współpraca pracodawców i urzędów pracy jest kluczowa dla efektywnego reagowania na zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. 

 

Więcej:

Sprawozdanie z realizacji Europejskich Dni Pracodawców 2018

Lista wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018 przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

 

 

Autor: Edyta Czarnocka, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 19.11.2018 r