Analiza porównawcza publicznych służb zatrudnienia (Benchmarking between PES) 

 

Projekt z zakresu rozwoju wskaźników umożliwiających porównywanie rezultatów osiąganych przez publiczne służby zatrudnienia poszczególnych krajów członkowskich. Projekt realizowany jest przez 23 krajów Unii Europejskiej. 

Poprawa efektywności publicznych służb zatrudnienia jest jednym z głównych priorytetów zarówno dla zarządzających służbami zatrudnienia jak i decydentów politycznych. Wszystkie publiczne służby zatrudnienia przeprowadzają analizy w celu porównywania rezultatów osiąganych przez lokalne czy regionalne urzędy pracy. 

Poszczególne kraje mają różnorodne systemy prawne, zróżnicowane warunki ekonomiczne i administracyjne, dysponują innymi zasobami, mogą mieć rozbieżne cele, grupy docelowe oraz systemy IT. Uwarunkowania te w znaczący sposób utrudniają możliwość porównywania działań na poziomie wspólnotowym. Dlatego też, w ramach projektu, podjęto próbę usystematyzowania wskaźników osiąganych w poszczególnych krajach, tak aby można było porównać zakres działań prowadzonych przez poszczególne państwa. Warto podkreślić, że tego rodzaju analiza porównawcza nie oznacza monitorowania na poziomie europejskim efektywności poszczególnych publicznych służb zatrudnienia.

 

 

Grupa Robocza ds. wskaźników w Publicznych Służbach Zatrudnienia

Prace w ramach Projektu zostały rozpoczęte w 2002 r. z inicjatywy Austrii. Powołano wówczas Grupę Roboczą ds. wskaźników w Publicznych Służbach Zatrudnienia (The PES Benchmarking Working Group).  

>> Więcej


 

Przyszłe wyzwania dotyczące kontynuowania działań podejmowanych w ramach Projektu

Publiczne służby zatrudnienia w Unii Europejskiej powinny stawać się bardziej funkcjonalne i strategiczne. Synergia pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia będzie stymulowana poprzez identyfikację i wymianę „dobrych praktyk”. Eksperci podzielają opinię, iż analiza porównawcza powinna być kontynuowana w perspektywie długoterminowej.

>> Więcej