Benchlearning w Polsce

 

W dniach od 19 do 21 czerwca 2018 r. polskie publiczne służby zatrudnienia gościły grupę zagranicznych asesorów w ramach programu Benchlearning sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Zespół oceniający składał się z sześciu osób: trzech przedstawicieli PSZ (z Belgii-Walonii, Chorwacji i Danii), przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz dwóch ekspertów z ICON-Institute (wykonawcy pomocniczego).

Program trzydniowej wizyty obejmował spotkania z kadrą kierowniczą i pracownikami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wizytę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz w dwóch powiatowych urzędach pracy: w Wołominie i Grójcu. Podstawą wizyty była samoocenia polskich PSZ przeprowadzona przed przyjazdem asesorów.

Asesorzy przeanalizowali wszystkie aspekty funkcjonowania PSZ, a następnie określili mocne i słabe strony polskich PSZ oraz wskazali możliwe kierunki zmian.

Jako pozytywne aspekty polskich PSZ wskazano:

  1. wysoki poziom autonomii lokalnej, która sprzyja kreatywności, elastyczności i lokalnej wiedzy eksperckiej. Pozwala to lokalnym urzędom analizować sytuację na lokalnym rynku pracy i reagować na zmiany szybko i bezpośrednio,
  2. funkcjonowanie partnerstw społecznych zapewniających długoterminowy dialog i współpracę (szczególnie dobrze oceniona została współpraca powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej),  
  3. podejście prewencyjne i podwyższanie umiejętności osób pracujących,
  4. generowanie baz danych,
  5.  
  6. dobrze wykształconą i zaangażowana kadrę PSZ.

 

Zalecenia i sugestie asesorów obejmowały:

  1. stworzenie spójnej strategii, w ramach której zdefiniowano by cele PSZ i wskaźniki efektywności oraz określono obowiązki podmiotów na każdym poziomie. Działanie takie mogłoby zapewnić większą spójność systemu operacyjnego bez osłabienia administracyjnej autonomii poszczególnych szczebli,
  2. opracowanie wspólnego modelu świadczenia usług, w którym będą zdefiniowane szczegółowe cele świadczenia usług i określone role podmiotów na wszystkich poziomach.,
  3. stworzenie strategii komunikacyjnej będącej częścią strategii ogólnej, ze zdefiniowanymi zasadami komunikacji podmiotów rynku pracy,
  4. wprowadzenie systemu zarządzania jakością i ustrukturyzowanych szkoleń kadry PSZ.

Ogólnie zarekomendowano uzupełnienie tradycyjnego „legalistycznego” podejścia o działania bardziej ukierunkowane na wyniki, które mogłyby wesprzeć system świadczenia usług bardziej zorientowane na klienta i rezultat.

Podkreślono także, że wyniki PSZ nie zależą od scentralizowanej lub zdecentralizowanej struktury organizacyjnej. Podano kilka przykładów z innych państw mogących służyć jako przykłady możliwych do wykorzystania dobrych praktyk lub stanowić źródło inspiracji.

 

Autor: Agnieszka Zdak, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 09.10.2018 r.