Badanie satysfakcji beneficjentów PSZ

 

Tytuł Opis zakresu przedmiotowego
oraz metod badawczych
Wnioski Realizator

Badanie satysfakcji partnerów rynku pracy mającego na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
(2017)

Badanie  satysfakcji klientów  - partnerów rynku pracy miało za zadanie identyfikację obszarów, w których należałoby  udoskonalić funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.  Celem przeprowadzonego badania było stworzenie wizerunku urzędu spełniającego oczekiwania jego klientów. Badanie oceniało pracę urzędu w dwóch głównych obszarach:

  •  organizacja, komunikacja, promocja, 
  •  jakość obsługi.
Badanie było przeprowadzone w terminie od 18.09.2017r. – 20.10.2017r. metodą narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety.
Wartością  dodaną wynikającą z przeprowadzonego badania jest pozyskanie wiedzy dotyczącej oceny funkcjonowania urzędu w oczach partnerów rynku pracy. Wysoka ocena jest akceptacją kroków czynionych przez urząd dla osiągnięcia jak największej jakości pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu (woj. wielkopolskie)
Badanie opinii przedsiębiorców współpracujących z Sądeckim Urzędem Pracy Od 2011 roku Sądecki Urząd Pracy corocznie przeprowadza ankietowe badania wśród pracodawców współpracujących z urzędem. Dobór próby w badaniu jest celowy. Próba badawcza składa się z 150 pracodawców. Cykliczny monitoring zachodzących na rynku pracy procesów pozwala na uchwycenie zmian i udoskonalenie dalszej współpracy z pracodawcami. Dzięki prowadzonym badaniom jesteśmy w stanie określić potrzeby pracodawców oraz plany kadrowe określonych branż. Sądecki Urząd Pracy (woj. małopolskie)

„Co o nas myślisz?”

Badanie z 2017 r.

Badanie z 2016 r.

Badanie z 2015 r.

 

Przedmiotem badania jest zbadanie poziomu zadowolenia z usług, stosunku do klienta, adekwatności pomocy.

Badanie prowadzone jest w sposób ciągły przy pomocy ankiet udostępnianych klientom w formie papierowej w siedzibie urzędu i formie elektronicznej na stronie internetowej. Analiza ankiet odbywa się po zakończeniu roku.

Korzyści:

  • zidentyfikowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania urzędu,
  • ustalenie co jest najważniejsze dla klienta podczas obsługi,
  • analiza zamieszczonych opinii i wykorzystanie wniosków w doskonaleniu jakości obsługi klienta.
Gdański Urząd Pracy (woj. pomorskie)

Ocena pracy pracowników i funkcjonowania urzędu przez klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej za lata:

2017

2016

2015

Ocena pracy pracowników i funkcjonowania urzędu jest sporządzana raz kwartalnie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez osoby, które w badanym okresie złożyły wizytę w urzędzie. Badanie opinii zostało poszerzone również o rozmowy z pracodawcami korzystającymi z usług PUP. Wybór próby jest losowy. Pytania dotyczą sposobu przekazywania informacji, czasu poświęconego na obsługę klienta, zaangażowania pracowników w załatwienie spraw, a także oceny ich stosunku do klientów. Do oceny zastosowano skalę punktową  w przedziale 1-5, gdzie 5 uznawane jest za ocenę najwyższą. Bieżąca analiza sposobu postrzegania pracowników i funkcjonowania PUP przez klientów urzędu. Możliwość stymulowania zaangażowaniem pracowników.  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie)
Badanie satysfakcji klienta urzędów pracy. Raport ogólnopolski z badań ilościowych w 2015 r.

Badanie zostało przeprowadzone we wszystkich powiatach w Polsce. Badanie w powiatach koordynował Wojewódzki Urząd Pracy w danym województwie, natomiast w kraju Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Głównym celem badawczym była ocena jakości obsługi klienta powiatowych urzędów pracy. Klienci dzielili się oczekiwaniami wobec urzędu, oceniali otrzymaną pomoc, wymiary obsługi urzędu oraz dostępność nowych rozwiązań wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cele szczegółowe były następujące:

  •  określenie oczekiwań klientów wobec urzędu oraz stopnia spełnienia tych oczekiwań,
  •  określenia rankingu istotności wymiarów obsługi,
  •  określenie stopni satysfakcji z poszczególnych wymiarów obsługi,
  •  określenie poczucia dostępności wsparcia wprowadzonego znowelizowaną ustawą.

Badania terenowe realizowali ankieterzy wykonawców (firm badawczych) wyłonionych przez wojewódzkie urzędy pracy lub ankieterzy zatrudnieni przez WUP. Badanie zlecone do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przebadano ok. 148 tys. osób, łącznie z pracodawcami.

Metoda badawcza: ilościowa. Technika badawcza: kwestionariusz wywiadu.

Raport ogólnopolski, wraz z 14 raportami regionalnymi, stanowią materiał analityczny przydatny dla instytucji obsługujących rynek pracy. Przedsięwzięcie przyniosło wartość dodaną w postaci sieci zadaniowej współpracy między wszystkimi wojewódzkimi urzędami pracy.

Sam fakt przeprowadzania badania, poprzedzony akcją promocyjną w każdym urzędzie, możliwość wyrażenia opinii przez prawie 140 tys. osób oraz niemal 8 tys. pracodawców jest krokiem w kierunku budowania zaufania klientów do publicznych służb zatrudnienia.

Wskazano w jakich obszarach można poprawićpomoc w poszukiwaniu pracy albo pracownika, w jakich obszarach pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje.

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (koordynator)