Badanie losów klientów PSZ

 

Tytuł Opis zakresu przedmiotowego
oraz metod badawczych
Wnioski Realizator

Osoby młode z grupy NEET w województwie śląskim – diagnoza oraz możliwe kierunki wspierania 
(2016)

Cele badania:

  • charakterystyka społeczno-ekonomiczna osób młodych z grupy NEET w województwie śląskim,
  • analiza potrzeb i oczekiwań osób z grupy NEET w zakresie aktywizacji zawodowej i edukacyjnej (kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych),
  • analiza barier uczestnictwa w formach wsparcia skierowanych do osób z grupy NEET w zakresie aktywizacji zawodowej i edukacyjnej (kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych),
  • analiza i ocena sytuacji osób z grupy NEET w opiniach ekspertów.

Badanie zrealizowano metoda ilościową (technika PAPI) wśród osób z grupy NEET oraz jakościową (technika IDI i FGI) wśród osób z grupy NEET i ekspertów rynku pracy. 

Rekomendacje:

Osoby młode z grupy NEET oczekują pracy odpowiadającej 
ich wykształceniu i oczekiwaniom finansowym (co najmniej średniej krajowej
miesięcznego wynagrodzenia) oraz jak najmniej ingerującej w ich czas wolny.
Oczekiwania osób młodych z grupy NEET rozmijają się
z warunkami panującymi na śląskim rynku pracy, wykazują
„postawę roszczeniową” już wobec pierwszej pracy (np. wysokie wynagrodzenie i premie, niechęć do przyuczania się, brak zaangażowania).
Postawę taką determinuje również mnogość form pomocy
dla osób do 24 roku życia oraz relatywnie wysoka w stosunku do proponowanego wynagrodzenia wysokość pobieranych świadczeń. W efekcie u osób młodych z grupy NEET zarówno
w województwie śląskim jak i w innych regionach Polski
występuje niechęć do aktywnego poszukiwania pracy, gotowość do wyjazdu za pracą za granicę oraz zjawisko pracy „na czarno”.

Wobec tego zaleca się reorganizację form pomocy przyznawanych przez poszczególne instytucje. Obecnie oferowana pomoc powiela się pośród różnych instytucji, pomiędzy którymi brakuje wymiany informacji. Zaleca się uzależnienie przyznawanej pomocy finansowej od zaangażowania świadczeniobiorcy poprzez wykonanie zadanych czynności.

Oczekiwania pracodawców wobec pracowników młodych to doświadczenie zawodowe, staż pracy, kierunkowe wykształcenie, szybkie nabycie potrzebnych umiejętności, dyspozycyjność, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętność wykorzystywania nowych technologii w wykonywanej pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Diagnoza sytuacji osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym NEET (2016) Raport opisuje sytuację młodzieży z pieczy zastępczej,
absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
matek w domach samotnej matki oraz osób młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.
Podejmowana jest tematyka barier występujących na rynku pracy dla osób młodych w trudnej sytuacji. Raport został opracowany na podstawie danych zastanych (publikacji, raportów, statystyki publicznej, artykułów prasowych). Dodatkowo przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe wśród osób młodych w trudnej sytuacji i pracowników ośrodków dla młodzieży oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami jednostek penitencjarnych i badań kwestionariuszowych wśród osób młodych osadzonych w zakładach karnych.
Badanie młodych osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy może być użyteczne dla doradców zawodowych, osób pracujących z młodzieżą, szczególnie w ośrodkach wychowawczych, zakładach karnych, domach samotnej matki. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Badanie losów firm powstałych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy w latach 2008-2015

Celem głównym badania była analiza  podmiotów
gospodarczych założonych w latach 2008-2015 przez osoby bezrobotne dzięki wsparciu z PUP oraz ocena kondycji działań powstałych podmiotów , ocena ich trwałości, diagnoza problemów i barier. Badaniem objęto wszystkie podmioty gospodarcze utworzone po uzyskaniu dotacji w latach 2008-2015

(tj. 735 podmiotów). Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wywiadów telefonicznych z właścicielami firm, którzy otrzymali dotacje w latach 2008-2015. 

Uzyskanie informacji nt. efektywności
wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na założenie działalności gospodarczej, trwałości prowadzonej działalności i przyczyny ich zawieszenia lub zamknięcia. Badanie pozwoliło ocenić na jaki rodzaj działalności jest największe zapotrzebowanie w powiecie oraz jakie branże pozytywnie rokują na przyszłość. 
Powiatowy Urząd Pracy  w Żninie
(woj. kujawsko - pomorskie)
Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego – raport z badań ilościowych wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników
(2015)
Badanie poświęcone edukacyjnym i zawodowym
losom 1547 osób – z podziałem na absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów
techników – z województwa lubelskiego. Metoda badawcza: ilościowa. Wykorzystano technikę wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony www (CAWI).  W raporcie przedstawiono oceny szkoły i szans na pracę w zawodzie wyuczonym, bariery w uzyskiwaniu zatrudnienia i aktualny status na rynku pracy respondentów.
Publikacja porusza nie tylko kwestie aktualnej  sytuacji absolwentów szkół zawodowych i techników, ale umożliwiła podejmowanie praktycznych działań zawartych w prezentowanych rekomendacjach. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Losy absolwentów - podsumowanie badań jakościowych 2012-2015 (2015)

Aktywność osób młodych na rynku pracy według
absolwentów różnych typów szkół oraz w opiniach doradców zawodowych (na podstawie wywiadu grupowego). 
17 ścieżek karier osób uczestniczących w
badaniu od 2012 r., które ukazują biograficznie realne zmagania absolwentów z wymogami rynku pracy - przykłady, które mogą uczyć.  
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim - stan na 31 maja 2015 r.(2015)

Raport dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia.

Publikacja została opracowana przy współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Inspiracją do przeprowadzenia i opublikowania wyników badania była potrzeba monitorowania sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w odniesieniu do wymagań rynku pracy.

Porównanie liczby absolwentów z zarejestrowanymi bezrobotnymi w różnorodnych przekrojach
nakreśla pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy i jednocześnie sprzyja podejmowaniu decyzji zapobiegających niekorzystnemu zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2014
(2015)

Raport prezentuje losy absolwentów szkół zawodowych w województwie małopolskim. Badanie składało się z dwóch etapów: badania uczniów ostatnich klas (zrealizowanego w większości szkół zawodowych w województwie) oraz badania absolwentów (dzięki kontaktom uzyskanym w pierwszej części badania). Badanie absolwentów przeprowadzane jest co roku według tej samej metodologii. W 2014 roku w badaniu wzięło udział 3 946 absolwentów. Badanie zostało zrealizowane
techniką wywiadu telefonicznego (CATI) i ankiety internetowej (CAWI).

Zebranie informacji na temat sytuacji zawodowej absolwentów szkół zawodowych w województwie małopolskim. Monitorowanie wejścia absolwentów na rynek pracy, bezrobocia wśród osób młodych, odsetka osób nieaktywnych zawodowo. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 (2015)

Celem głównym badania była analiza  podmiotów gospodarczych założonych w latach 2010-2013 przez
osoby bezrobotne dzięki jednorazowej dotacji z PUP oraz
dodatkowo, w przypadku podmiotów utworzonych w roku 2010, ocena ich trwałości i kondycji.

Badaniem statystycznym objęto wszystkie podmioty
gospodarcze utworzone po uzyskaniu dotacji w latach
2010-2013 (tj. 10616 podmiotów).

Badanie empiryczne objęło dwie grupy osób: wywiady kwestionariuszowe z osobami, które otrzymały dotację w 2010 roku i nadal prowadziły działalność w momencie  realizacji badania oraz z osobami, które otrzymały dotację w 2010 roku, jednak zawiesiły lub zlikwidowały działalność, i nie powróciły do rejestrów PUP (ogółem 500 osób). 
Korzyścią badania jest ocena trwałości i kondycji podmiotów po kilku latach od otrzymania dotacji dokonana na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz bezpośrednich wywiadów z właścicielami firm. Badanie dało również odpowiedź na pytanie na ile skuteczna była aktywizacja, czyli ile osób nie powróciło do rejestrów bezrobotnych.  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu