Powrót

Strategia Europa 2020

Strategia EUROPA 2020

 

Strategia Europa 2020 to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także w czasie kryzysu i transformacji. Ma służyć przemianie Unii Europejskiej w inteligentną i zrównoważoną gospodarkę, o wysokich wskaźnikach zatrudnienia oraz większej spójności społecznej.

 

Strategia została zaprezentowana przez Komisję Europejską marcu 2010 r. w Komunikacie  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – COM(2010) 2020.

 

Strategia Europa 2020 jest kontynuacją Strategii Lizbońskiej, która określała program reform Unii Europejskiej przez ostatnie dziesięciolecie. Strategia opiera się na dotychczasowych osiągnięciach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy oraz określa nowe kierunki działań w celu sprostania nowym wyzwaniom. Zgodnie ze strategią Europa 2020 Unia Europejska powinna koncentrować się na najważniejszych obszarach polityki, w których współpraca miedzy państwami członkowskimi może zapewnić najlepsze wyniki.

 

Strategia Europa 2020 opiera się na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się obszarach priorytetowych:

 • rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
 • rozwój zrównoważony: wspieranie efektywniej korzystającej
 • z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej gospodarki;
 • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

 

Postępy w realizacji ww. priorytetów będą mierzone w odniesieniu do pięciu nadrzędnych celów Unii Europejskiej, które państwa członkowskie przełożą na krajowe cele i metody działania:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%.
 2. Należy przeznaczać 3% PKB Unii na inwestycje w badania
  i rozwój.
 3. Należy osiągnąć cele „20/20/20”, tj,: należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub – jeśli pozwolą na to warunki – nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii
  w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%.
 4. Należy ograniczyć do 10% liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie.
 5. Liczbę osób zagrożonych ubóstwem w Unii Europejskiej należy zmniejszyć o 20 mln.

Niezbędne będzie podjęcie działań prowadzonych na wszystkich szczeblach organizacji: na poziomie unijnym, międzynarodowym i krajowym, tak aby każdy z ww. celów został uwzględniony w strategiach narodowych.

 

Komisja Europejska określiła siedem projektów przewodnich, które przyczynią się do postępów w ramach każdego z priorytetów:

 1. „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego
  i tworzenia nowych miejsc pracy.
 2. „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy jakości
  i atrakcyjności systemów szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie mobilności studentów i młodych specjalistów. Przejawem realizacji tego projektu powinna być większa dostępność ofert pracy w państwach członkowskich, bezkolizyjne uznawanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, co z kolei ułatwi młodzieży wejście na rynek pracy.
 3. „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. Do 2013 r. wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego.
 4. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej. Realizacja celów wyznaczonych w strategii Europa 2020
  w odniesieniu do energii, efektywności i konsumpcji pozwoli obniżyć wartość importu ropy naftowej i gazu o 60 mld EURO.
 5. „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych.
 6. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez podnoszenie kwalifikacji przez całe życie i mobilność zawodową, co przyczyni się do zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy. Projekt – poprzez unowocześnienie rynków pracy – zakłada także trwałość modeli społecznych w obliczu odchodzenia na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego.
 7. „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

 

Zobacz także:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm