Powrót

Europejska Strategia Zatrudnienia

Europejska Strategia Zatrudnienia

 

Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) to zbiór naczelnych zasad
i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia.

Jej celem jest koordynacja narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich, a także wyznaczanie kierunków rozwoju w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu, rozwijania potencjału kadrowego oraz integracji społecznej rynku pracy.

Strategia opiera się przede wszystkim na budowaniu dialogu pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, partnerami społecznymi oraz innymi instytucjami europejskimi (Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów).

Zasadniczą rolę w koordynacji celów i priorytetów na szczeblu UE odgrywa Komitet Zatrudnienia (EMCO), w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

 

Początki ESZ

Traktat Amsterdamski przyjęty podczas Szczytu Luksemburskiego
w 1997 r. zainicjował powstanie europejskiej polityki zatrudnienia, na podstawie którego państwa członkowskie oraz Unia Europejska zobowiązały się m.in. do podjęcia działań na rzecz opracowania skoordynowanej polityki zatrudnienia oraz tworzenia rynków pracy zdolnych do reagowania na zmiany ekonomiczne.

>> Więcej


 

Strategia Lizbońska

W marcu 2000 r., podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie przywódcy europejscy zobowiązali Unię Europejską do przekształcenia się do 2010 roku w najbardziej dynamiczną
i konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarkę w świecie, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych
i lepszych miejsc pracy i zapewnienia większej spójności społecznej z poszanowaniem środowiska.

>> Więcej


 

Reforma Strategii Lizbońskiej

Po dokonaniu oceny poczynionych postępów w zakresie realizacji celów strategii lizbońskiej Komisja Europejska uznała, że Europa jest daleka od potencjału, jaki oferuje strategia lizbońska, a poczyniony dotychczas postęp jest niewystarczający zarówno na poziomie europejskim, i jak i na poziomach krajowych.

>> Więcej


 

Ocena Strategii Lizbońskiej

Komisja Europejska przed przystąpieniem do prac nad nową Strategią Europa 2020 dokonała ewaluacji strategii lizbońskiej.

>> Więcej