Europejskie Dni Pracodawców 2016

 Działania zrealizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w 2016 roku 

W organizację Europejskich Dni Pracodawcy w całej Polsce zaangażowało się 200 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy: 12 wojewódzkich urzędów pracy wraz z  oddziałami zamiejscowymi oraz 186 powiatowych urzędów pracy.

 

 

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały ok. 1 190  różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in. targi pracy, dni informacyjne, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty w siedzibie pracodawców.

 

Spośród szerokiej palety działań podejmowanych w ramach inicjatywy, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy najczęściej organizowały konsultacje, wizyty oraz spotkania z pracodawcami. W większości przypadków przybierały one formę indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy mieli możliwość uzyskać informacje oraz pomoc zgodną z ich potrzebami. Urzędy pracy organizowały również wydarzenia mające na celu pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników na wolne miejsca pracy, tj. giełdy pracy oraz targi pracy, zarówno o charakterze lokalnym jak i między narodowym.

 

Ponad 87% wojewódzkich i powiatowych urzędów zaangażowanych w Europejskie Dni Pracodawców podejmowała działania mające na celu promocję wydarzeń, w celu dotarcia do jak największej grupy pracodawców. Wydarzenia były promowane w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, stacjach radiowych i telewizyjnych, za pośrednictwem stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Ponadto Departament Rynku Pracy podjął działania mające na  celu promocję Europejskich Dni Pracodawców: 

 

  • 7 kwietnia b.r. opublikowano w „Rzeczpospolitej” materiał informacyjny na temat możliwości oferowanych pracodawcom przez polskie PSZ,
  • podczas posiedzenia Rady Rynku Pracy przekazano informację na temat planowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawcy działań, 
  • wydarzenia organizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promowano na stronach internetowych: www.mrpips.gov.pl oraz  http://epsz.zielonalinia.gov.pl/.

 

Najczęściej urzędy pracy zaangażowane w realziację inicjatywy wskaywały, że  że pozytywnym efektem wydarzeń było wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, a bezpośrednie kontakty pracodawców z pracownikami urzędów wpłynęło na podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez urzędy pracy. Zorganizowane wydarzenia przyczyniły się również do nawiązania współpracy z pracodawcami, którzy dotąd nie korzystali z usług publicznych służb zatrudnienia. 

 

Europejskie Dni Pracodawcy, wg wielu urzędów pracy były doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń oraz poglądów pomiędzy wieloma partnerami rynku pracy, co pozytywnie wpłynęło na integrację partnerów rynku pracy na poziomie lokalnym. Udział w wydarzeniach zorganizowanych przez urzędy pracy miał również wartość dodaną dla pracodawców, którzy otrzymali wsparcie  dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz mieli okazję do promowania własnej firmy. Wydarzenia przyczyniły się również do kreowania pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy jako równorzędnego partnera wszystkich podmiotów przyczyniających się do rozwoju rynku pracy.

 

Zdecydowana większość urzędów pracy zaangażowanych w realizację Europejskich Dni Pracodawcy uznała, że inicjatywa miała  wartość dodaną. Ponad 84% wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy uznała, że Europejskie Dni Pracodawcy powinny stać się wydarzeniem cyklicznym, wpisanym na stałe w kalendarz inicjatyw organizowanych przez polskie Publiczne Służby Zatrudnienia. 

 

Spośród wszystkich urzędów pracy zaangażowanych w realizację inicjatywy ok. 8% uznało, że nie ma potrzeby organizowania tego typu wydarzeń.  Jako główny powód takiego stanowiska wskazywano, że współpraca z pracodawcami mieści się w standardowym zakresie działań realizowanych przez urzędy pracy w Polsce. Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy zostały poproszone o przekazanie uwag oraz wskazówek, które mogłyby przyczynić się do poprawy organizacji tego typu inicjatyw w przyszłości.