Rekomendacje dla PSZ w Polsce

 

Ostateczny raport podsumowujący pierwszą fazę benchlearningu został sformułowany przez Komisje Europejską i jej kontraktora – firmę ICON.

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie rekomendacji dla polskich Publicznych Służb Zatrudnienia z raportu:

 

Na poziomie zarządzania i alokacji środków:

 • ustanowienie „silnego powiązania operacyjnego” pomiędzy poziomem lokalnym, regionalnym i centralnym PSZ.  Wypracowanie modelu PSZ „opartego na dowodach”, które pokazywałyby „wartość dodaną PSZ”: wybranie najważniejszych celów z KPDZ i przełożenie je na cele operacyjne dla WUP i PUP. Harmonizacja na wszystkich poziomach PSZ całego cyklu planistycznego, z założeniem że WUP i PUP dookreśla własny cele. Modyfikacja algorytmu Funduszy Pracy, tak aby środki finansowe były połączone z osiągnięciami PSZ na poziomie krajowym;
 • korzystanie z modelu wskaźników, np. na dotychczasowych wskaźnikach benchlearningu. Ustalenie wniosków w celu zmian procedur, usług i „indywidualnych zachowań”;
 • ustalenie powiązania między pożądanymi wynikami (powiązanymi ze wskaźnikami) algorytmem;
 • prognozowanie zmian na rynku pracy i modyfikowanie działań operacyjnych do prognoz;
 • ocena działań PSZ poszczególnych szczebli w zakresie rozwiązywania wyzwań rynku pracy w oparciu o cele powiązane ze wskaźnikami: regularne omawianie osiągniętych wyników w „procedurze dwukierunkowej, odgórnej i oddolnej”. Identyfikacja efektywnych działań / rozwiązań powiązanych z wymogami operacyjnymi. Upoważnienie MRPiPS do kontroli i analizy krajowego systemu PSZ.

 

Na poziomie strategii i usług PSZ:

 • ciągłe dostosowywanie usług dla klientów PSZ w oparciu o ich doświadczenia: ustanowienie systemu generowania doświadczeń klientów PSZ: ankietowanie klientów PSZ, mapowanie doświadczeń, realizacja projektów pilotażowych i ustanowienie grup dyskusyjnych,
 • systematyczna ocena sposobów wykorzystywania przez PUP programów rynku pracy i wykorzystanie tej oceny do projektowania aktywnej polityki rynku pracy,
 • ustanowienie krajowej strategii usług na rzecz pracodawców
 • ustanowienie proaktywnego podejścia PUP w zakresie realizacji „Gwarancji dla młodzieży”,
 • modernizacja platformy teleinformatycznej: opracowanie „strategii wielokanałowej (MCM), budowa lepszego interfejsu po stronie pracodawców i poszukujących pracy, osiągnięcie wyższego poziomu interakcji z klientami PSZ.

 

Na poziomie partnerów społecznych i innych podmiotów:

 • wzmocnienie współpracy z podmiotami rynku pracy poprzez regularną analizę jakości współpracy i wsparcie zewnętrznych relacji PSZ.

 

Na szczeblu kadry PSZ:

 • opracowanie systematycznych szkoleń personelu PSZ,
 • delegowanie zadań i obowiązków do kadry mającej kontakt z klientami,
 • badanie stopnia zadowolenia Kadry PSZ i lepsze wykorzystanie jej kreatywności.

 

Zobacz także:

Streszczenie raportu z oceny PSZ w Polsce w ramach benchleaningu - wesja angielska

Streszczenie raportu z oceny PSZ w Polsce w ramach benchleaningu - wesja polska