Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy

Rozwiązanie problemu długotrwałego bezrobocia jest jednym z priorytetów strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komisji Europejskiej. Dlatego też, na poziomie europejskim podjęto działania na rzecz wypracowania wspólnego podejścia do problemu długotrwałego bezrobocia, rezultatem których jest Zalecenie Rady (UE) z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

 

Po dwóch latach realizacji przez państwa członkowskie ww. zaleceń, Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje, których celem jest ocena i zgromadzenie opinii na temat środków w nim zaproponowanych.  Następnie, w oparciu o wyniki oceny, w 2019 r. Komisja przedłoży sprawozdanie Radzie. Odpowiedzi nadesłane w ramach konsultacji mają również pomóc w stwierdzeniu, jakie działania należy w przyszłości podjąć, aby udzielić pomocy osobom długotrwale bezrobotnym.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział obywatele, przedstawiciele organizacji zajmujących się kwestią długotrwałego bezrobocia, służb zatrudnienia i służb socjalnych, organów publicznych na szczeblu krajowym i lokalnym oraz pracodawcy.

 

Konsultacje dostępne są online w języku polskim do 30 lipca 2018 roku, na stronie KE:

 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_pl

 

Zachęcamy do udziału!

 

Autor: Edyta Czarnocka, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 17.05.2018 r.