Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

 

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to ogólnoeuropejski instrument finansowy zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską i mający na celu wspieranie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników w całej Unii Europejskiej. Istotą programu są innowacje społeczne, ze szczególnym naciskiem na działania skierowane do młodzieży.

Program składa się z następujących trzech komplementarnych osi:

 •  

 • osi Progress, która wspiera działania w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnych instrumentów i polityki oraz odpowiednich przepisów prawa Unii, a także promowanie tworzenia polityki opartej na faktach, innowacji społecznych i postępu społecznego, we współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami publicznymi i prywatnymi;

 •  

 • osi EURES, której celem jest wspieranie działalności sieci EURES we współpracy z partnerami społecznymi, innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie zatrudnienia i innymi zainteresowanymi stronami, aby budować system wymiany i rozpowszechniania informacji oraz rozwijać inne formy współpracy, takie jak partnerstwa transgraniczne, służące promowaniu dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na uczciwych zasadach i osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia o wysokiej jakości;

 •  

 • osi mikrofinansów i przedsiębiorczości, zadaniem której  jest zwiększenie dostępności mikrokredytów dla osób zakładających lub rozwijających małe firmy.

 

Program obejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów ogólnych:

 •  

 • zwiększenie zaangażowania wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki na wszystkich poziomach oraz realizacja konkretnych i skoordynowanych działań na szczeblu Unii i państw członkowskich w odniesieniu do unijnych celów, w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami publicznymi i prywatnymi;

 •  

 • wspieranie budowania odpowiednich, dostępnych i wystarczających systemów zabezpieczenia społecznego i rynków pracy oraz ułatwianie przeprowadzenia politycznych reform, szczególnie poprzez promowanie godnej pracy i godziwych warunków pracy, kultury prewencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowszego równoważenia życia zawodowego i prywatnego i dobrych rządów w zakresie celów społecznych, w tym konwergencji, a także wzajemnego uczenia się oraz innowacji społecznych;

 •  

 • zapewnienie skutecznego stosowania prawa Unii, przyczynianie się do modernizacji prawa Unii zgodnie z zasadami godnej pracy i z uwzględnieniem zasad „inteligentnych regulacji”;

 •  

 • promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na uczciwych zasadach oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez budowanie wysokiej jakości i sprzyjających włączeniu społecznemu, otwartych i dostępnych dla wszystkich unijnych rynków pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu swobody przemieszczania się;

 •  

 • promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego poprzez zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji, które chcą założyć mikroprzedsiębiorstwo, oraz dla istniejących mikroprzedsiębiorstw, a także poprzez zwiększanie dostępu do środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych.

 

Pula środków finansowych na wdrażanie programu w okresie od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi  919 469 000 EUR, z tego:

 • 61 % na oś Progress;

 • 18 % na oś EURES;

 • 21 % na oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej.

 

Informacje o wszystkich ogłoszonych konkursach dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081