Benchlearning w Polsce 

 

Każdy kraj bedący członkiem sieci EPSZ  zobowiązany do przeprowadzenia tzw. samooceny na podstawie określonych formularzy. Samoocena jest kluczowym, jakościowym działaniem porównującym (benchmarking). Jej celem jest uzyskanie diagnozy na temat słabych i mocnych obszarów działań PSZ, zrozumienie obszarów wymagających poprawy i zdefiniowanie działań naprawczych. Potencjalne działania naprawcze będą przedmiotem wzajemnego uczenia się.

 

W Polsce samoocena została przeprowadzona przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Warszawie, Białymstoku i Katowicach. W samoocenę zaangażowane były także Powiatowe Urzędy Pracy w Mławie, Radomiu, Warszawie, Sejnach, Suwałkach, Cieszynie i Siemianowicach.

 

Tabele zostały podzielona na obszary tematyczne (określone wcześniej w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia) i obejmowały następujące zagadnienia:

 

A. zarządzanie wynikami strategicznymi (obszar A):

W obszarze tym wskazano m.in.: Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia, Regionalny Działań na Rzecz Zatrudnienia, budżety PSZ, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, strategie rozwoju województw, wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, rady rynku pracy, system zarządzania zasobami ludzkimi.

 

B. organizacja procesów operacyjnych (obszar B):

W obszarze tym wskazano m.in.: Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia, Regionalny Działań na Rzecz Zatrudnienia, akty prawne regulujące działalność urzędów pracy, proces kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zasady monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, kompetencje ministra właściwego ds. pracy, systemy informatyczne w urzędach pracy.

 

C. trwała aktywizacja i zarządzanie przechodzeniem do zatrudnienia (obszar C):

W obszarze tym wskazano, m.in.: profilowanie pomocy dla bezrobotnych, Indywidualny Plan Działań, zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane, KFS, Gwarancje dla młodzieży, zlecanie działań aktywizacyjnych.

 

D. stosunki z pracodawcami (obszar D):

W obszarze tym wskazano, m.in.: strategie  PSZ w stosunku do pracodawców i zasady współpracy z nimi, pośrednictwo pracy, w tym w ramach EURES, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, rady rynku pracy, doradcę klienta, pilotażowe badanie satysfakcji klienta.

 

E. oparte na dowodach opracowywanie i realizowanie usług PSZ (obszar E):

W obszarze tym wskazano m.in.: ocenę ex-ante i ex-post usług świadczonych przez PSZ prowadzone w ramach Oceny Skutków Regulacji, programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i oceny ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, projekty pilotażowe, kontrolę zarządczą, zasady komunikowania wyników oceny.

 

F. skuteczne zarządzanie partnerstwami z zainteresowanymi stronami (obszar F):

W obszarze tym wskazano m.in.: partnerstwa na rynku pracy (rady rynku pracy, partnerstwa lokalne, zlecanie usług), programy specjalne, współpracę PUP z Ośrodkami Pomocy Społecznej, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, gwarancje dla młodzieży.

 

G. podział środków PSZ (obszar G):

W obszarze tym wskazano m.in.: strategię zarządzania zasobami ludzkimi, przydział i wykorzystanie środków budżetowych  (budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, Fundusz Pracy).

 

Po samoocenie następuje wizyta studyjna, podczas której przedstawiciele Komisji Europejskiej, kontraktora oraz asesorzy z innych PSZ ocenią funkcjonowanie PSZ w danym państwie.

 

W Polsce wizyta taka odbyła się w dniach 23 – 25 maja 2016 r. i miała następujący przebieg:

 

  • 23 maja br.  przeprowadzono cykl spotkań w MRPiPS, podczas których omówiono 7 ww. obszarów tematycznych. Odbyło się także krótkie spotkanie w WUP w Warszawie.
  • 24 maja br. odbyły się dwie wizyty w PUP w Mławie i PUP w Radomiu, podczas których przeprowadzono analizę podejmowanych przez PUP działań i przedstawiono procesy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców. Oceniający poznali funkcjonowanie rozwiązań systemowych na polskim rynku pracy, prawo regulujące pracę urzędów pracy oraz konkretne rozwiązania  i procesy, jakim poddawani są klienci PUP. Jeden z asesorów wcielił się w osobę bezrobotną, która po raz pierwszy zgłasza się do PUP w celu rejestracji oraz skorzystania z dostępnej pomocy w aktywizacji zawodowej. Zadaniem pracowników PUP było pokazanie ścieżki klienta w urzędzie, począwszy od rejestracji w celu nabycia statusu bezrobotnego, po ustalenie profilu pomocy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe i przedstawienie konkretnej oferty wsparcia (oferty pracy, stażu, szkoleń i inne). Oceniający zainteresowani byli szczegółami dotyczącymi profilowania pomocy dla osób bezrobotnych oraz praktyczną realizacją IPD. Kolejnym etapem analizy była ścieżka pracodawcy: jeden z asesorów wcielił się w rolę zagranicznego pracodawcy, który zgłosił się do doradców klienta instytucjonalnego w celu złożenia oferty pracy. Ponadto w PUP w Mławie asesorzy zapoznali się z ideą ekonomii społecznej reprezentowaną przez Spółdzielnię Socjalną RAZEM działającą  z inicjatywy PUP w Mławie. Asesorzy mogli zaobserwować w praktyce funkcjonowanie spółdzielni socjalnej oraz porozmawiać z jej członkami o tym przedsięwzięciu.
  • 25 maja br.  odbyło się spotkanie podsumowujące w MRPiPS.

 

Efektami samooceny i wizyty delegacji zagranicznej będzie raport zwrotny przygotowany po wizycie studyjnej oraz określenie programu wzajemnego uczenia się. W wyniku oceny powinny zostać określone czynniki „napędzające” efektywność, tematy, praktyki i narzędzia, które powinny zostać uwzględnione w procesie wzajemnego uczenia się między różnymi publicznymi służbami zatrudnienia.